Chế độ chính sách

Thông báo nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 57 hệ chính quy

(Ngày đăng: 29/09/2016 15:11:49 Ngày cập nhật: 29/09/2016 15:12:42)


Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên thông báo nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2016 – 2017 cho sinh viên hệ Chính quy khóa 57

- Thời gian nhận hồ sơ:  từ ngày 30/09 đến  ngày 14/10/2016 (giờ hành chính)

 Địa điểm: Phòng 6 nhà D3

(*) Lưu ý:

- Sinh viên không nộp hồ sơ (hoặc nộp muộn) không được Nhà trường xét miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội, Phòng CTCT&SV không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp này.

- Sinh viên là đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo phải nộp bổ sung giấy giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp phường/xã cấp cho từng học kỳ.

- Đối tượng và hồ sơ xét  miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, đề nghị xem ở danh mục kèm theo.

xem chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm:
        TB NOP HS CHE DO CS K57.pdf     
        DOI TUONG & HO SO HUONG DAN.pdf     
        MAU DON XIN HO TRO CPHT.doc     
        MAU DON XIN MGHP.doc     
        MAU TCXH-CTCTSV.doc     
Lượt xem: 1476
 Về trang trước      Về đầu trang