Chế độ chính sách

Thông báo nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I năm học 2016 - 2017

(Ngày đăng: 05/09/2016 14:17:06 Ngày cập nhật: 05/09/2016 14:17:07)


Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên thông báo nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2016 – 2017 cho sinh viên hệ Chính quy các khóa như sau:

- Thời gian nhận hồ sơ:  từ ngày 06/09 đến  ngày 23/09/2016 (giờ hành chính)

 Địa điểm: Phòng 6 nhà D3

(*) Lưu ý:

- Những sinh viên thuộc diện hưởng Trợ cấp xã hội, và miễn giảm học phí(có tên trong danh sách kèm theo)  không phải  nộp hồ sơ bổ sung theo thông báo này.

- Sinh viên không nộp hồ sơ (hoặc nộp muộn) không được Nhà trường xét miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội, Phòng CTCT&SV không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp này.

- Sinh viên là đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo phải nộp bổ sung giấy giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp phường/xã cấp cho từng học kỳ.

- Đối tượng và hồ sơ xét  miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, đề nghị xem ở tập tin đính kèm.

Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2015 - 2016  vẫn phải nộp học phí học kỳ I năm học 2016 – 2017 theo thời gian quy định của Nhà trường. Sau khi có quyết định chính thức của Hiệu trưởng, sinh viên sẽ nhận lại tiền học phí đã nộp tại Phòng Tài chính – Kế toán./.

chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm:
        TB - DOI TUONG - HUONG DAN.pdf     
        DANH SACH MGHP.pdf     
        DANH SACH TCXH.pdf     
        MAU TCXH-CTCTSV.doc     
        MAU DON XIN MGHP.doc     
        MAU DON XIN HO TRO CPHT.doc     
Lượt xem: 1702
 Về trang trước      Về đầu trang