Chế độ chính sách

Thông báo nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ II năm học 2015 - 2016

(Ngày đăng: 23/02/2016 15:15:59 Ngày cập nhật: 23/02/2016 15:16:00)


Ban CTCT&SV thông báo nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ II năm học 2015 – 2016 cho sinh viên như sau:

- Thời gian nhận hồ sơ:  từ ngày  23/02/2016 - 18/03/2016 (giờ hành chính)

 Địa điểm: Phòng 6 nhà D3

(*) Lưu ý:

- Sinh viên không nộp hồ sơ (hoặc nộp muộn) không được Nhà trường xét chế độ chính sách. Ban CTCT&SV không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp này.

- Sinh viên có tên trong (danh sách kèm theo) thì không phải nộp hồ sơ

- Đối tượng và hồ sơ  xét chế độ chính sách đề nghị xem ở file đính kèm 
               - Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí vẫn phải nộp học phí học kỳ II năm học 2015 - 2016 theo thời gian quy định của Nhà trường.

File đính kèm:
        DS MGHP HK II 2015 2016.pdf     
        DS TCXH HK II 2015 2016.pdf     
        MAU DON XIN HO TRO CPHT.doc     
        MAU DON XIN MGHP.doc     
        MAU TCXH-CTCTSV.doc     
Lượt xem: 1634
 Về trang trước      Về đầu trang