Thông báo mới

Thông báo về việc đăng ký học phần

(Ngày đăng: 12/01/2017 09:15:49 Ngày cập nhật: 13/01/2017 09:38:41)


Kính gửi: Sinh viên hệ chính quy.

Theo thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017:
Thời gian đăng ký lớp học phần từ ngày: 04/01 – 09/01/2017
Đăng ký bổ sung, hiệu chỉnh từ ngày: 11/01 – 13/01/2017
Những sinh viên các lớp bình thường đăng ký học vào lớp vào lớp cầu đường anh hệ thống phần mềm sẽ tự động xóa khỏi hệ thống. Những sinh viên nào đã đăng ký vào lớp Cầu đường anh đề nghị kiểm tra lại và đăng ký vào lớp học bình thường.
Căn cứ vào sức chứa của phòng học, Phòng Đào tạo đã tăng sĩ số các lớp học phần có số lượng sinh viên đăng ký đầy.


Vậy, Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên của Phân hiệu biết để sắp xếp đăng ký bổ sung, hiệu chỉnh từ ngày 11/01 - 13/01/2017.

Lượt xem: 2021
 Về trang trước      Về đầu trang