Danh mục đề tài NCKH SV

QĐ giao nhiệm vụ thực hiện các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014 - 2015.

(02/12/2014)

QĐ của Hiệu trưởng về việc giao nhiệm vụ thực hiện các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014 - 2015.

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2014-2015

(05/08/2014)

Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2014-2015 dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2015.

Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên

(16/05/2014)

Trong thời gian từ ngày 4/5/2014 đến ngày 9/5/2014 Nhà trường đã tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2013-2014 tại 06 tiểu ban là Cơ bản, Đường bộ, Cầu hầm, Vận tải – Kinh tế, Cơ khí và Điện – Điện tử. Kết quả cụ thể như sau:

 Trang  1 2