Danh mục đề tài NCKH GV

Link tra cứu thông tin NCKH tại Cơ sở II

(21/08/2015)

Đường link để tra cứu thông tin về các đề tài NCKH và bài báo khoa học của giảng viên và sinh viên Cơ sở II.

Bảng tổng hợp số giờ quy đổi các hoạt động NCKH đã thực hiện năm học 2014 - 2015.

(22/06/2015)

Bảng tổng hợp số giờ quy đổi các hoạt động NCKH của CBGD Cơ sở II đã thực hiện năm học 2014 - 2015.

Thông báo về việc đăng ký báo cáo chuyên đề cấp bộ môn

(25/03/2015)

Các bộ môn triển khai đăng ký các chuyên đề của học kỳ II năm học 2014-2015 đến các giảng viên

Thông báo V/v gia hạn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2014 - 2015

(20/08/2014)

Nhà trường kéo dài thời hạn đăng ký đề tài NCKH sinh viên thêm một tuần. Thời hạn mới là trước ngày 06/09/2014.

 Trang  1