Văn bản hướng dẫn

Thông báo về việc kê khai khối lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên

(01/06/2015)

Trưởng các Bộ môn và các Giảng viên kê khai số giờ quy đổi các hoạt động nghiên cứu khoa học đã thực hiện trong năm 2014-2015.

Thông báo về việc tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên

(04/05/2015)

Nhà trường tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2014-2015 tại Cơ sở II theo 2 bước: nghiệm thu tại các tiểu ban từ ngày 11/05/2015 đến ngày 16/05/2015 và Hội nghị tổng kết NCKH sinh viên lúc 8h30 ngày 26/05/2015.

Thông báo về việc đăng ký báo cáo chuyên đề cấp bộ môn

(25/03/2015)

Các bộ môn triển khai đăng ký các chuyên đề của học kỳ II năm học 2014-2015 đến các giảng viên

Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH sinh viên

(25/03/2015)

Ban KHCN-ĐN đề nghị các Bộ môn tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài với các nội dung cụ thể như sau:

Biểu mẫu tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên.

(25/04/2014)

Nhằm giúp các bạn sinh viên thuận tiện trong công tác nghiệm thu và báo cáo NCKH, Ban Khoa học Công nghệ & Đối ngoại thông báo các biểu mẫu tổ chức nghiệm thu và thanh toán đề tài NCKH sinh viên như sau:

Thông báo về việc tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2013-2014

(17/04/2014)

Nhà trường tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2013-2014 tại Cơ sở II theo 2 bước như sau: Bước 1: Tổ chức nghiệm thu tại các tiểu ban từ ngày 05/05/2014 đến ngày 09/05/2014.......

 Trang  1 2 3