Danh mục đề tài NCKH GV

Đề tài NCKH của giảng viên - Khoa Điện - Điện tử

(Ngày đăng: 14/10/2013 14:39:12 Ngày cập nhật: 14/10/2013 14:39:12)


  KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
1 Điều khiển thâm nhập cuộc gọi mờ có ưu tiên lưu lượng trong mạng tế bào CDMA : Đề tài NCKH của nghiên cứu sinh / Võ Trường Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : 2010.- 81 tr.; 30 cm
2 Nghiên cứu các kỹ thuật điều khiển tắc nghẽn trong mạng thông tin băng rộng ATM : Đề tài NCKH cấp trường / Trần Xuân Trường. - Tp. Hồ Chí Minh : 2010.- 52 tr.; 30 cm
3 Nghiên cứu giải pháp chống nghẽn trong mạng thông tin băng rộng ATM sử dụng mạng Neural : Đề tài KH và CN cấp bộ / Trần Xuân Trường. - Tp. Hồ Chí Minh : 2010.- 82 tr.; 30 cm
4 Nghiên cứu giải pháp sử dụng phương thức truyền dẫn không đồng bộ ATM để chuyển tiếp các mạng Voice và Telephony : Đề tài NCKH cấp trường / Võ Trường Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : 2007.- 80 tr.; 30 cm
5 Nghiên cứu kỹ thuật mô phỏng lưu lượng trong các mạng viễn thông Việt Nam phục vụ công tác dự báo tải tại các nút mạng : Đề tài NCKH cấp trường / Trần Xuân Trường . - Tp. Hồ Chí Minh : 2013. - 37 tr. ; 30 cm
6 Nghiên cứu phương pháp xác định tỷ lệ lỗi Bít trong các hệ thống tín hiệu số thông dải bằng phần mềm máy tính : Đề tài NCKH cấp trường / Trần Xuân Trường. - Tp. Hồ Chí Minh : 2007.- 41 tr.; 30 cm
7 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ định vị toàn cầu GPS trong điều khiển, quản lý phương tiện GTVT : Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Lê Hùng Lân. - H. : 2004.- 110 tr.; 30 cm 
8 Nghiên cứu ứng dụng mạng Neural trong các mạng thông tin băng rộng ATM : Đề tài NCKH cấp trường / Trần Xuân Trường. - Tp. Hồ Chí Minh : 2009.- 49 tr.; 30 cm
9 Nghiên cứu và đánh giá các phương pháp điều khiển thâm nhập cuộc gọi trong hệ thống thông tin di động CDMA băng rộng sử dụng hệ mờ : Đề tài NCKH của NCS / Võ Trường Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : 2009.- 54 tr.; 30 cm
10 Ứng dụng logic mờ để nâng cao chất lượng điều khiển thâm nhập cuộc gọi trong hệ thống thông tin di động CDMA : Đề tài NCKH cấp bộ / Võ Trường Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : 2008.- 121 tr.; 30 cm
11 Xây dựng bộ chương trình phần mềm phục vụ công tác thu phí tự động : Đề tài NCKH cấp bộ / Mai Vinh Dự. - Tp. Hồ Chí Minh : 2008.- 134 tr.; 30 cm
12 Xây dựng hế thống điều khiển chạy tàu tr.ong khu gian với ứng dụng kỹ thuật vi xứ lý : Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Nguyễn Duy Việt. - H. : 2004.- 70 tr.; 30 cm 
13 Xây dựng phần mềm thiết kế và mô phỏng tuyến Vi Ba số sử dụng công cụ Matlap : Đề tài NCKH cấp trường / Võ Trường Sơn . - Tp. Hồ Chí Minh : 2004. - 68 tr. ; 30 cm
14 Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật ngành tín hiệu giao thông đô thị : Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Kiều Xuân Đường. - H : 2004.- 44 tr.; 30cm 

 

Lượt xem: 3008
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng