Văn bản hướng dẫn

Thông báo V/v đề xuất, đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018

(Ngày đăng: 08/02/2017 17:03:21 Ngày cập nhật: 08/02/2017 17:05:54)


Thực hiện theo thông báo số 863/TB-ĐHGTVT, Phòng KHCN&ĐN xin thông báo đề xuất, đăng ký đề tài NCKH cấp trường năm 2018 và kế hoạch triển khai

Kính gửi: Các Khoa/Bộ môn trực thuộc Phân hiệu.

Thực hiện Thông báo số 863/TB-ĐHGTVT ngày 21/11/2016 của Nhà trường về việc đề xuất, đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018.

Đề nghị các trưởng Khoa/Bộ môn triển khai thông báo đến các giảng viên trong đơn vị, tập hợp đề xuất, đăng ký của các cá nhân, thông qua tập thể Khoa/Bộ môn và gửi hồ sơ về Phòng KHCN&ĐN trước ngày 15/03/2017. Bản điện tử được gửi về địa chỉ email stic@utc2.edu.vn.

Mẫu và yêu cầu của hồ sơ đề xuất được thực hiện theo thông báo số 863/TB-ĐHGTVT. Riêng “Biên bản họp xét duyệt của HĐ KH&ĐT khoa, Phân hiệu” được thay thế bằng Biên bản họp xét duyệt của Khoa/Bộ môn đơn vị trực thuộc Phân hiệu. 

Phòng KHCN&ĐN trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
        TB.863.DetaiNCKHcapTruong2018.pdf     
Lượt xem: 423
 Về trang trước      Về đầu trang