Văn bản hướng dẫn

Về việc kê khai khối lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên

(Ngày đăng: 26/05/2016 09:53:37 Ngày cập nhật: 26/05/2016 09:53:38)


Trưởng các Bộ môn và các Giảng viên kê khai số giờ quy đổi các hoạt động nghiên cứu khoa học đã thực hiện trong năm 2015-2016.

Thực hiện Quyết định số 1724/QĐ-ĐHGTVT ngày 04/09/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải về việc Quy định Quy đổi giờ chuẩn các hoạt động khoa học công nghệ của giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải, Ban Khoa học Công nghệ – Đối ngoại đề nghị Trưởng các Bộ môn và các Giảng viên kê khai số giờ quy đổi các hoạt động nghiên cứu khoa học đã thực hiện trong năm 2015-2016 như sau:

  1. Các giảng viên thực hiện kê khai số giờ qui đổi các hoạt động nghiên cứu khoa học đã thực hiện trong năm 2015-2016 (Mẫu 02), kèm theo các minh chứng (như qui định tại Bảng 01).
  2. Các Trưởng Bộ môn lập bảng tổng hợp số giờ quy đổi các hoạt động Nghiên cứu khoa học đã thực hiện trong năm 2015-2016 (Mẫu 01) trên cơ sở các bản kê khai của từng Giảng viên trong Bộ môn.
Để phục vụ công tác thanh toán khối lượng giảng dạy năm học 2015-2016, Kính đề nghị Trưởng các bộ môn và các giảng viên tiến hành thực hiện các nội dung trên và gửi về Ban Khoa học Công nghệ – Đối ngoại trước 16:00 ngày 10 tháng 06 năm 2016. Các khối lượng hoạt động NCKH thực hiện sau ngày 31/05/2016 được tính cho năm học sau.

Ban KHCN-ĐN

Lượt xem: 869
 Về trang trước      Về đầu trang