Văn bản hướng dẫn

Thông báo V/v đăng ký báo cáo chuyên đề cấp bộ môn học kỳ I, năm học 2015 - 2016

(Ngày đăng: 26/08/2015 07:39:04 Ngày cập nhật: 27/08/2015 14:24:00)


Danh mục các chuyên đề đã thông qua tại cấp bộ môn được lập theo mẫu 2 gửi kèm, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 11 và gửi về Ban KHCN-ĐN trước ngày 20/09/2015.

Kính gửi:

-          Các bộ môn trực thuộc Cơ sở II,

Nhằm thực hiện chủ trương của nhà trường trong việc triển khai các hoạt động khoa học công nghệ của giảng viên, Cơ sở II sẽ tổ chức đăng ký các chuyên đề dự kiến báo cáo cấp bộ môn vào đầu mỗi học kỳ. Các chuyên đề phải được thông qua hai cấp xét duyệt là bộ môn và Hội đồng Khoa học Đào tạo Cơ sở II mới được báo cáo và tính khối lượng khoa học.

Trên cơ sở đó, đề nghị các bộ môn triển khai đăng ký các chuyên đề của học kỳ I năm học 2015-2016 đến các giảng viên (theo mẫu 1 gửi kèm) và tổ chức họp bộ môn để thông qua từng chuyên đề. Các chuyên đề đã được thông qua từ các học kỳ trước nhưng chưa thực hiện vẫn phải đăng ký lại để báo cáo Hội đồng Khoa học Đào tạo Cơ sở II. Danh mục các chuyên đề đã thông qua tại cấp bộ môn được lập theo mẫu 2 gửi kèm, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 11 và gửi về Ban KHCN-ĐN trước ngày 20/09/2015 theo địa chỉ email: ttqhoa@utc2.edu.vn.

Trân trọng./.

Ban KHCN-ĐN.

File đính kèm:
Lượt xem: 3095
 Về trang trước      Về đầu trang