Văn bản hướng dẫn

Thông báo về việc thực hiện đăng ký xét công nhận sáng kiến, báo cáo kết quả thực hiện sáng kiến và xét duyệt, công nhận sáng kiến năm học 2014-2015

(Ngày đăng: 10/06/2015 09:22:31 Ngày cập nhật: 17/06/2015 08:34:30)


Trưởng các Ban/Bộ môn/Trung tâm tổ chức cho đơn vị thực hiện theo tinh thần thông báo số 377/TB-ĐHGTVT ngày 29-05-2015 của Nhà trường (nếu có) và gửi hồ sơ về Ban KHCN-ĐN, hạn cuối là ngày 17/06/2015.

Cơ sở II đã nhận được Thông báo số 377/TB-ĐHGTVT ngày 29-05-2015 của Nhà trường về việc thực hiện đăng ký xét công nhận sáng kiến, báo cáo kết quả thực hiện sáng kiến và xét duyệt, công nhận sáng kiến năm học 2014-2015. Ban Tổ chức – Hành chính đã triển khai Thông báo này đến các đơn vị thông qua phần mềm quản lý văn bản.

         Nhằm đảm bảo tiến độ xét thi đua năm học 2014-2015, đề nghị Trưởng các Ban/Bộ môn/Trung tâm tổ chức cho đơn vị thực hiện theo tinh thần thông báo này (nếu có) và gửi hồ sơ về Ban KHCN-ĐN, hạn cuối là ngày 17/06/2015. Sau thời hạn trên, đơn vị nào không gửi hồ sơ xem như không đăng ký xét công nhận sáng kiến.

            Trân trọng./.

Ban KHCN-ĐN.

File đính kèm:
        TB-UTC-062015.pdf     
Lượt xem: 1331
 Về trang trước      Về đầu trang