Năm học 2014-2015

Danh sách các lớp Bằng 2 kỳ II nằm học 2014 2015 (chỉ dùng để điểm danh)

(06/03/2015)

Lưu ý: các giảng viên không lấy danh sách này để cho điểm thành phần.

Danh sách các lớp VLVH kỳ II năm học 2014 2015 (chỉ dùng để điểm danh)

(06/03/2015)

Lưu ý: các giảng viên không lấy danh sách này để cho điểm thành phần.

Danh sách các lớp Bằng 2 kỳ I năm học 2014- 2015 (dùng điểm danh)

(11/08/2014)

Cập nhật lại tất cả danh sách các lớp Bằng 2.

Danh sách các lớp Cao học 21.1 và 21.2 22.1, 22.2 kỳ I năm học 2014- 2015 (dùng điểm danh)

(11/08/2014)

Cập nhật lại tất cả danh sách các lớp Cao học 21.1, 21.2. 22.1

Danh sách các lớp VLVH K51 52 53 54 55 kỳ I năm học 2014- 2015 (dùng điểm danh)

(11/08/2014)

Cập nhật lại tất cả danh sách các lớp VLVH K51, 52, 53, 54, 55.

Danh sách các lớp CQ dài hạn K51 52 53 54 55 kỳ I năm học 2014- 2015 (dùng điểm danh)

(11/08/2014)

Cập nhật lại tất cả danh sách các lớp CQ dài hạn K51, 52, 53, 54.

 Trang  1 2