Năm học 2014-2015

Danh sách sinh viên đăng ký học phần học kỳ năm học 2014-2015

(06/03/2015)

Kính gửi: Giảng viên, sinh viên các lớp chính qui hệ tín chỉ

Danh sách các lớp Chính quy dài hạn kỳ II nằm học 2014 2015 (chỉ dùng để điểm danh)

(06/03/2015)

Lưu ý: các giảng viên không lấy danh sách này để cho điểm thành phần.

Danh sách các lớp Cao học kỳ II năm học 2014 2015 (chỉ dùng để điểm danh)

(06/03/2015)

Lưu ý: các giảng viên không lấy danh sách này để cho điểm thành phần.

Danh sách các lớp Bằng 2 kỳ II nằm học 2014 2015 (chỉ dùng để điểm danh)

(06/03/2015)

Lưu ý: các giảng viên không lấy danh sách này để cho điểm thành phần.

Danh sách các lớp VLVH kỳ II năm học 2014 2015 (chỉ dùng để điểm danh)

(06/03/2015)

Lưu ý: các giảng viên không lấy danh sách này để cho điểm thành phần.

Danh sách các lớp Bằng 2 kỳ I năm học 2014- 2015 (dùng điểm danh)

(11/08/2014)

Cập nhật lại tất cả danh sách các lớp Bằng 2.

Danh sách các lớp Cao học 21.1 và 21.2 22.1, 22.2 kỳ I năm học 2014- 2015 (dùng điểm danh)

(11/08/2014)

Cập nhật lại tất cả danh sách các lớp Cao học 21.1, 21.2. 22.1

Danh sách các lớp VLVH K51 52 53 54 55 kỳ I năm học 2014- 2015 (dùng điểm danh)

(11/08/2014)

Cập nhật lại tất cả danh sách các lớp VLVH K51, 52, 53, 54, 55.

Danh sách các lớp CQ dài hạn K51 52 53 54 55 kỳ I năm học 2014- 2015 (dùng điểm danh)

(11/08/2014)

Cập nhật lại tất cả danh sách các lớp CQ dài hạn K51, 52, 53, 54.

 Trang  1