Năm học 2014-2015

Danh sách sinh viên đăng ký học phần học kỳ năm học 2014-2015

(06/03/2015)

Kính gửi: Giảng viên, sinh viên các lớp chính qui hệ tín chỉ

Danh sách các lớp Chính quy dài hạn kỳ II nằm học 2014 2015 (chỉ dùng để điểm danh)

(06/03/2015)

Lưu ý: các giảng viên không lấy danh sách này để cho điểm thành phần.

Danh sách các lớp Cao học kỳ II năm học 2014 2015 (chỉ dùng để điểm danh)

(06/03/2015)

Lưu ý: các giảng viên không lấy danh sách này để cho điểm thành phần.

Danh sách các lớp Bằng 2 kỳ II nằm học 2014 2015 (chỉ dùng để điểm danh)

(06/03/2015)

Lưu ý: các giảng viên không lấy danh sách này để cho điểm thành phần.

 Trang  1 2