Lịch xe

Danh sách sinh viên hệ Chính quy (đã kết thúc khóa học) đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

(21/02/2017)

Kính gửi: - Bộ môn Công trình; - Sinh viên các lớp hệ Chính quy đã kết thúc khóa học.

Lịch xe đưa đón giảng viên giảng dạy tại đơn vị liên kết Cần Thơ học kỳ 2 năm học 2016-2017

(21/02/2017)

Kính gửi: các giảng viên giảng dạy tại đơn vị liên kết

Danh sách sinh viên hệ Vừa làm vừa học đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

(20/02/2017)

Kính gửi: - Bộ môn Công trình; - Sinh viên các lớp hệ Vừa làm vừa học.

Lịch xe đưa đón giảng viên học kỳ 1 năm học 2016-2017

(29/08/2016)

Kính gửi: giảng viên giảng dạy ở các đơn vị liên kết

TB v/v đăng kí thi lại các học phần tiếng Anh A1, A2 khóa 55, 56

(29/04/2016)

Kính gửi: - Sinh viên đại học chính quy K55, K56; - Cố vấn học tập các lớp đại học chính quy K55, K56; - Bộ môn Ngoại ngữ

Lịch xe đưa đón giảng viên học kỳ 2 năm học 2015-2016

(19/02/2016)

Kính gửi: giảng viên đi giảng các đơn vị liên kết

Lịch xe đưa đón giảng viên giảng dạy học kỳ 1 năm học 2015-2016 tại các đơn vị liên kết

(23/09/2015)

Kính gửi: Giảng viên tham gia giảng dạy học kỳ 1 năm học 2015-2016 tại các đơn vị liên kết

Lịch xe đưa đón giảng viên giảng dạy học kỳ 2 năm học 2014-2015 tại các đơn vị liên kết

(12/02/2015)

Kính gửi: Giảng viên tham gia giảng dạy học kỳ 2 năm học 2014-2015 tại các đơn vị liên kết

 Trang  1 2