Sau đại học

Thông báo xét thôi học và cảnh báo kết quả học tập Khóa 54, 55, 56 hệ Đại học Chính quy học kỳ 1 năm học 2016-2017

(03/03/2017)

Kính gửi: -Các khoa, bộ môn trực thuộc; - Cố vấn học tập và sinh viên các lớp Khóa 54, 55, 56 hệ Đại học Chính quy.

Danh sách sinh viên, học viên dự kiến bị buộc thôi học do không đóng học phí HK I 2016-2017

(27/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy từ K54 đến K56; sinh viên hệ VLVH, Liên thông, Bằng 2; Học viên hệ Cao học

Danh sách sinh viên hệ Chính quy (đã kết thúc khóa học) đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

(21/02/2017)

Kính gửi: - Bộ môn Công trình; - Sinh viên các lớp hệ Chính quy đã kết thúc khóa học.

Thông báo thay đổi phòng học môn Tiếng Anh hệ Cao học các lớp K24.2

(21/02/2017)

Nhà trường thông báo thay đổi phòng học môn Tiếng Anh hệ Cao học các lớp K24.2

Thông báo thay đổi phòng học môn Tiếng Anh hệ Cao học các lớp học lại (21/02/2017)

(21/02/2017)

Nhà trường thông báo thay đổi phòng học môn Tiếng Anh hệ Cao học các lớp học lại (21/02/2017)

Danh sách sinh viên hệ Vừa làm vừa học đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

(20/02/2017)

Kính gửi: - Bộ môn Công trình; - Sinh viên các lớp hệ Vừa làm vừa học.

TB v\v thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (hệ Cao học, Liên thông, Bằng 2, hệ VHVL)

(09/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các hệ Liên thông chính quy, Bằng 2, VHVL; học viên Cao học.

Thông báo về thời gian đào tạo trình độ cao học của khóa K22-1

(25/01/2017)

Kính gửi: Học viên các lớp khóa K22-1

 Trang  1 2 3 4 5