Sau đại học

Danh sách sinh viên hệ Vừa làm vừa học đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

(20/02/2017)

Kính gửi: - Bộ môn Công trình; - Sinh viên các lớp hệ Vừa làm vừa học.

TB v\v thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (hệ Cao học, Liên thông, Bằng 2, hệ VHVL)

(09/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các hệ Liên thông chính quy, Bằng 2, VHVL; học viên Cao học.

Thông báo về thời gian đào tạo trình độ cao học của khóa K22-1

(25/01/2017)

Kính gửi: Học viên các lớp khóa K22-1

Lịch học lại của đợt đăng ký tháng 12/2016 Hệ Cao học

(25/01/2017)

Kính gửi: Học viên của đợt đăng ký học lại tháng 12/2016

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 Hệ Cao học

(24/01/2017)

Kính gửi: Học viên các lớp khóa K24-1, K24-2

Thông báo v/v điều chỉnh kế hoạch thi học kỳ I năm học 2016-2017 Hệ Cao học

(06/01/2017)

Kính gửi: Các học viên cao học các lớp khóa K23-2

Thông báo v/v điều chỉnh kế hoạch thi học kỳ I năm học 2016-2017 Hệ Cao học

(21/12/2016)

Kính gửi: Các lớp Cao học- Quản lý xây dựng K23-2, Cao học- Quản lý xây dựng K24-1,Cao học- Kỹ thuật xây dựng CTGT K23-2 chuyên sâu Kỹ thuật xây dựng Cầu hầm.

 Trang  1 2 3 4 5