Đại học văn bằng 2

Lịch học kỳ phụ Tháng 12.2016 hệ Liên thông chính quy (môn Cơ học kết cấu)

(17/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên hệ Liên thông chính quy khóa 56

TB v\v thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (hệ Cao học, Liên thông, Bằng 2, hệ VHVL)

(09/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các hệ Liên thông chính quy, Bằng 2, VHVL; học viên Cao học.

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016-2017

(07/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học.

TB Thu thêm học phí để tổ chức lớp riêng HKP tháng 12.2016 Hệ Niên chế (Vừa làm vừa học, Liên thông, Bằng 2)

(06/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ vừa học vừa làm tại Cần thơ, hệ vừa học vừa làm tại Phân hiệu, hệ Liên thông, Bằng 2.

Thời khóa biểu hệ Liên thông, Bằng 2 học kỳ 2 năm học 2016-2017

(23/01/2017)

Kính gửi: Sinh viên hệ Liên thông, Bằng 2

TB Đăng ký học kỳ phụ Tháng 12.2016.

(29/11/2016)

KÍnh gửi: Học viên Cao học, Sinh viên các hệ VLVH, Liên thông, Bằng 2.

TB Hoàn lại học phí Học kỳ phụ Tháng 6.2016

(07/11/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

 Trang  1 2 3 4