Hệ Vừa làm Vừa học

Lịch học và Lịch thi HKP tháng 12.2016 tại Cần thơ.

(03/03/2017)

Kính gửi: Sinh viên hệ Vừa làm vừa học tại đơn vị liên kết Cần thơ.

Danh sách sinh viên, học viên dự kiến bị buộc thôi học do không đóng học phí HK I 2016-2017

(27/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy từ K54 đến K56; sinh viên hệ VLVH, Liên thông, Bằng 2; Học viên hệ Cao học

Lịch học HKP tháng 12.2016 hệ Niên chế (hệ VLVH, Liên thông, Bằng 2) học tại Phân hiệu.

(22/02/2017)

Kính gửi: sinh viên các hệ Vừa làm vừa học, liên thông, Bằng 2.

Danh sách sinh viên hệ Chính quy (đã kết thúc khóa học) đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

(21/02/2017)

Kính gửi: - Bộ môn Công trình; - Sinh viên các lớp hệ Chính quy đã kết thúc khóa học.

Danh sách sinh viên hệ Vừa làm vừa học đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

(20/02/2017)

Kính gửi: - Bộ môn Công trình; - Sinh viên các lớp hệ Vừa làm vừa học.

TB v\v thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (hệ Cao học, Liên thông, Bằng 2, hệ VHVL)

(09/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các hệ Liên thông chính quy, Bằng 2, VHVL; học viên Cao học.

TB Thu thêm học phí để tổ chức lớp riêng HKP tháng 12.2016 Hệ Niên chế (Vừa làm vừa học, Liên thông, Bằng 2)

(06/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ vừa học vừa làm tại Cần thơ, hệ vừa học vừa làm tại Phân hiệu, hệ Liên thông, Bằng 2.

Thời khóa biểu hệ Vừa làm Vừa học học kỳ 2 năm học 2016-2017

(23/01/2017)

Kính gửi: sinh viên hệ vừa học vừa làm

 Trang  1 2 3 4 5