Hệ Vừa làm Vừa học

Lịch thi Học kỳ phụ Tháng 12.2016 hệ Niên chế (Tại chức, Liên thông, Bằng 2) tại Phân hiệu.

(20/03/2017)

Kính gửi: Sinh viên các hệ Vừa làm vừa học, Liên thông, Bằng 2.

Thời khóa biểu học kỳ thứ 1 của lớp Kinh tế vận tải sắt K57 - Dĩ An

(17/03/2017)

Kính gửi: sinh viên lớp Kinh tế vận tải sắt K57 - Dĩ An

Thông báo xét thôi học và cảnh báo kết quả học tập Khóa 54, 55, 56 hệ Đại học Chính quy học kỳ 1 năm học 2016-2017

(03/03/2017)

Kính gửi: -Các khoa, bộ môn trực thuộc; - Cố vấn học tập và sinh viên các lớp Khóa 54, 55, 56 hệ Đại học Chính quy.

Lịch học và Lịch thi HKP tháng 12.2016 tại Cần thơ.

(03/03/2017)

Kính gửi: Sinh viên hệ Vừa làm vừa học tại đơn vị liên kết Cần thơ.

Danh sách sinh viên, học viên dự kiến bị buộc thôi học do không đóng học phí HK I 2016-2017

(27/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy từ K54 đến K56; sinh viên hệ VLVH, Liên thông, Bằng 2; Học viên hệ Cao học

Lịch học HKP tháng 12.2016 hệ Niên chế (hệ VLVH, Liên thông, Bằng 2) học tại Phân hiệu.

(22/02/2017)

Kính gửi: sinh viên các hệ Vừa làm vừa học, liên thông, Bằng 2.

 Trang  1 2 3 4 5