Hệ Vừa làm Vừa học

Danh sách sinh viên hệ Chính quy (đã kết thúc khóa học) đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

(21/02/2017)

Kính gửi: - Bộ môn Công trình; - Sinh viên các lớp hệ Chính quy đã kết thúc khóa học.

Danh sách sinh viên hệ Vừa làm vừa học đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

(20/02/2017)

Kính gửi: - Bộ môn Công trình; - Sinh viên các lớp hệ Vừa làm vừa học.

TB v\v thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (hệ Cao học, Liên thông, Bằng 2, hệ VHVL)

(09/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các hệ Liên thông chính quy, Bằng 2, VHVL; học viên Cao học.

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016-2017

(07/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học.

TB Thu thêm học phí để tổ chức lớp riêng HKP tháng 12.2016 Hệ Niên chế (Vừa làm vừa học, Liên thông, Bằng 2)

(06/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ vừa học vừa làm tại Cần thơ, hệ vừa học vừa làm tại Phân hiệu, hệ Liên thông, Bằng 2.

Thời khóa biểu hệ Vừa làm Vừa học học kỳ 2 năm học 2016-2017

(23/01/2017)

Kính gửi: sinh viên hệ vừa học vừa làm

 Trang  1 2 3 4 5