Hệ chính quy

TB v\v thu học phí hệ Chính Quy học kỳ II 2016-2017.

(17/01/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy từ K50 đến K57.

TB Lịch thi tiếng Anh B1 bổ sung HK I 2016-2017

(28/12/2016)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy khóa 55.

TB v\v xử lý các trường hợp sinh viên chưa đăng ký học phần HKII 2016-2017.

(23/12/2016)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy từ K50 đến K57.

TB v\v đăng ký các học phần tiếng Anh Học kỳ II năm học 2016-2017

(22/12/2016)

Kính gửi: Bộ môn Ngoại ngữ, Cố vấn học tập các lớp chính quy khóa 55, 56, 57 Sinh viên các lớp chính quy từ khóa 55, 56, 57

TB v\v hoàn lại học phí chênh lệch học phần tiếng Anh A1 HK I 2016-2017

(21/12/2016)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy khóa 55,56,57

Thông báo v/v Thay đổi lịch thi hệ chính quy khóa 57 học kỳ I năm học 2016 - 2017

(20/12/2016)

Phòng Đào tạo Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp.HCM thông báo thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2016 - 2017 đối với các lớp chính quy khóa 57.

Kết quả xét duyệt đơn sinh viên K57 xin đóng học phí trễ hạn HK I 2016-2017.

(20/12/2016)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy khóa 57.

Lịch thi tiếng Anh tăng cường A1 A2 Học kỳ I 2016-2017

(15/12/2016)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy khóa 55, 56, 57

TB gia hạn đóng học phí đào tạo bổ sung học kỳ I năm học 2015-2016

(07/12/2016)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy khóa 53, 54, 55, 56.

TB v/v gia hạn đóng học phí bổ sung HK I năm học 2016-2017 dành cho các lớp Cầu đường Anh.

(05/12/2016)

Kính gửi: Sinh viên các lớp Cầu đường Anh hệ chính quy khóa 54 đến 57.

 Trang  2 3 4 5 6