Hệ chính quy

TB v\v hủy học phần Đồ án tốt nghiệp đã đăng ký học kỳ I năm học 2016-2017

(06/03/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy khóa 54 hệ 4 năm.

Thông báo xét thôi học và cảnh báo kết quả học tập Khóa 54, 55, 56 hệ Đại học Chính quy học kỳ 1 năm học 2016-2017

(03/03/2017)

Kính gửi: -Các khoa, bộ môn trực thuộc; - Cố vấn học tập và sinh viên các lớp Khóa 54, 55, 56 hệ Đại học Chính quy.

TB V\v Điều chỉnh mức học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (hệ Liên thông K57)

(01/03/2017)

Kính gửi: Sinh viên hệ Liên thông chính quy K57.

Danh sách sinh viên, học viên dự kiến bị buộc thôi học do không đóng học phí HK I 2016-2017

(27/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy từ K54 đến K56; sinh viên hệ VLVH, Liên thông, Bằng 2; Học viên hệ Cao học

Thông báo về việc đăng ký lớp học phần học kỳ cuối của sinh viên khóa 54 hệ chính quy 4.năm

(24/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy khóa 54 theo chương trình đào tạo 4.0 năm

TB v\v hủy học phần Đồ án tốt nghiệp học kỳ II năm học 2016-2017

(23/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy từ khóa 53 trở về trước.

Danh sách sinh viên hệ Chính quy (đã kết thúc khóa học) đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

(21/02/2017)

Kính gửi: - Bộ môn Công trình; - Sinh viên các lớp hệ Chính quy đã kết thúc khóa học.

Danh sách sinh viên hệ Vừa làm vừa học đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

(20/02/2017)

Kính gửi: - Bộ môn Công trình; - Sinh viên các lớp hệ Vừa làm vừa học.

 Trang  1 2 3 4 5