Hệ chính quy

TB v\v hủy học phần Đồ án tốt nghiệp học kỳ II năm học 2016-2017

(23/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy từ khóa 53 trở về trước.

Danh sách sinh viên, học viên dự kiến bị buộc thôi học do không đóng học phí HK I 2016-2017

(22/02/2017)

Kính gửi: - Sinh viên các hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học, hệ Liên thông, Bằng 2. - Học viên Cao học.

Danh sách sinh viên hệ Chính quy (đã kết thúc khóa học) đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

(21/02/2017)

Kính gửi: - Bộ môn Công trình; - Sinh viên các lớp hệ Chính quy đã kết thúc khóa học.

Danh sách sinh viên hệ Vừa làm vừa học đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

(20/02/2017)

Kính gửi: - Bộ môn Công trình; - Sinh viên các lớp hệ Vừa làm vừa học.

Thời khóa biểu tiếng Anh A1 A2 học kỳ II năm học 2016-2017 (các lớp chính quy khóa 55 đến 57)

(18/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy từ K55 đến K57.

TB v\v Điều chỉnh mức thu học phí bổ sung học kỳ II năm học 2016-2017 (Các lớp Cầu đường Anh)

(13/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp Cầu đường Anh K54 đến K57.

TB v\v thu học phí bổ sung học kỳ II năm học 2016-2017 hệ Chính quy (Các lớp Cầu đường Anh)

(10/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp Cầu đường Anh K54, 55, 56, 57.

 Trang  1 2 3 4 5