Hệ chính quy

TB v\v gia hạn nộp đơn kiến nghị đóng học phí học kỳ II năm học 2016-2017.

(23/03/2017)

Kính gửi: Học viên Cao học Sinh viên hệ Chính quy từ K50 đến K57; Sinh viên hệ Liên thông, Bằng 2;

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 hệ Chính quy cập nhật ngày 23/03/2017

(23/03/2017)

Kính gửi: sinh viên các lớp hệ chính quy.

TB v\v hủy học phần và hoàn lại học phí Đồ án tốt nghiệp HK II năm học 2016-2017 khóa 54 hệ 4 năm.

(21/03/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy khóa 54 (hệ 4 năm)

 Trang  1 2 3 4