Kế hoạch năm học

Kế hoạch học tập năm học 2015-2016

(05/08/2015)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc lập và triển khai kế hoạch năm học 2015-2016, Ban Đào tạo xin gửi tới các Bộ môn, sinh viên,giảng viên bản Kế hoạch học tập và Khối lượng giảng dạy tại Cơ sở II năm học 2015 – 2016 đã được ban giám hiệu duyệt.

Kế hoạch học tập năm học 2014-2015

(17/06/2014)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc lập và triển khai kế hoạch năm học 2014-2015, Ban Đào tạo xin gửi tới các Bộ môn, sinh viên,giảng viên bản Kế hoạch học tập và Khối lượng giảng dạy tại Cơ sở II năm học 2014 – 2015 đã được ban giám hiệu duyệt.

 Trang  1 2