Năm học 2015-2016

DS các lớp quản lý chính quy tín chỉ kỳ 2 năm học 2015- 2016

(Ngày đăng: 03/03/2016 08:34:06 Ngày cập nhật: 14/07/2016 10:34:53)


.

Xem file kèm theo:
Lịch sử cập nhật:
- Ngày 14/07/2016: cập nhật ds lớp XDDD2 K56, QLXD K56
- Ngày 20/06/2016: cập nhật ds lớp CDA K55
- Ngày 08/06/2016: cập nhật ds lớp Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp  K56
- Ngày 16/05/2016: cập nhật ds lớp CK K55.
- Ngày 05/05/2016: cập nhật ds lớp CGH K56.
- Ngày 29/04/2016: cập nhật ds lớp DHM K56.
- Ngày 28/04/2016: cập nhật ds lớp CD1 K56.
- Ngày 21/04/2016: cập nhật ds lớp KTTH 1 K55, KTBC K56, CH K56.
- Ngầy 07/04/2016: cập nhật ds lớp CDA K55, XDD2 K55.
- Ngày 06/04/2016: cập nhật ds lớp Kỹ thuật môi trường GT K56
- Ngày 31/03/2016: cập nhật tất cả ds các lớp khóa 53, 54, 55, 56.
- Ngày 29/03/2016: cập nhật ds lớp DHM K54.
- Ngày 24/03/2016: cập nhật ds lớp HTD K56.
- Ngày 23/03/2016: cập nhật ds lớp XDD2 K56, DBO K55.
- Ngày 21/03/2016: cập nhật ds lớp CH K56.
- Ngày 11/03/2016: cập nhật ds lớp KTVT K55.
- Ngày 09/03/2016: cập nhật ds lớp DHM K56.
- Ngày 04/03/2016 cập nhật danh sách lớp Xây dựng DD&CN 1 K56, Xây dựng DD&CN 1 K55

File đính kèm:
Lượt xem: 2211
 Về trang trước      Về đầu trang