Năm học 2015-2016

Danh sách lớp học phần Khóa 53, Khóa 54, Khóa 55 dùng để điểm danh

(Ngày đăng: 17/08/2015 10:26:34 Ngày cập nhật: 10/11/2015 14:46:06)


Kính gửi sinh viên: Khóa 53, Khóa 54, Khóa 55

Lưu ý:
1. Những sinh viên đã nộp đơn đăng ký bổ sung tại phòng 10-D3 nhưng chưa có tên trong danh sách này đề nghị liên hệ đến phòng 10-D3 để được kiểm tra. (có thể đơn đăng ký môn học không hợp lệ)
        2. Sinh viên đã đăng ký học phần nhưng học phần đó không có lịch học đề nghị liên hệ phòng 10 D3 để hủy hoặc chuyển sang lớp khác tương ứng.

Ngày 24/08/2015: cập nhật danh sách Khóa 53
Ngày 03/09/2015: cập nhật danh sách Khóa 55
Ngày 16/10/2015: Cập nhật danh sách Khóa 53

File đính kèm:
        DanhSachSV_ĐKHP_DanhKhoa 55.xls     
        DanhSachSV_ĐKHP_DiemDanh Khoa 53.xls     
        DanhSachSV_ĐKHP_DiemDanh Khoa 54.xls     
Lượt xem: 6084
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng