Năm học 2014-2015

DS các lớp quản lý chính quy tín chỉ học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

(Ngày đăng: 09/03/2017 08:48:29 Ngày cập nhật: 09/03/2017 08:48:29)


Kính gửi: CVHT, Sinh viên các lớp

Xem file đính kèm

Ds cập nhật ngày 09/03/2017

File đính kèm:
        k54 (HK2 2016-2017) 09-3-2017.xls     
        k55 (HK2 2016-2017) 09-3-2017.xls     
        k56 (HK2 2016-2017) 09-3-2017.xls     
        k57 (HK2 2016-2017) 09-3-2017.xls     
Lượt xem: 414
 Về trang trước      Về đầu trang