Năm học 2014-2015

Danh sách sinh viên đăng ký học phần học kỳ năm học 2014-2015

(Ngày đăng: 06/03/2015 16:35:04 Ngày cập nhật: 24/04/2015 09:34:52)


Kính gửi: Giảng viên, sinh viên các lớp chính qui hệ tín chỉ

Lưu ý:

  1. Giảng viên dùng danh sách này để điểm danh (danh sách này sinh viên đăng ký học phần theo thông báo của Ban Đào tạo)
  2. Đối với khóa 52 tất cả các học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
  3. Đối với khóa 53,54,55 các học phần tự chọn học kỳ 2 năm học 2014-2015
  4. Sinh viên đã đăng ký các học phần tự chọn mà không có tên trong danh sách này đề nghị liên hệ phòng 10-D3 Ban Đào tạo trong giờ hành chính 
  5. Lịch sử cập nhật:
  6. Ngày 11.03.2015 cập nhật lại danh sách các lớp do sinh viên đăng ký chuyển lớp và đăng ký bổ sung
  7. ngày 01.04.2015 cập nhật lại danh sách lớp cầu đường anh, làm đơn xin chuyển lớp

File đính kèm:
        DS Dang ky mon hoc khoa 55.rar     
        DS Dang ky mon hoc khoa 54.rar     
        DS Dang ky mon hoc khóa 52.rar     
        DS Dang ky mon hoc khoa 53.rar     
Lượt xem: 5016
 Về trang trước      Về đầu trang