Năm học 2014-2015

Danh sách các lớp CQ dài hạn K51 52 53 54 55 kỳ I năm học 2014- 2015 (dùng điểm danh)

(Ngày đăng: 11/08/2014 13:54:02 Ngày cập nhật: 26/01/2015 16:06:33)


Cập nhật lại tất cả danh sách các lớp CQ dài hạn K51, 52, 53, 54.

Lịch sử cập nhật:
- Ngày 26.01.2015 cập nhật danh sách lớp KTGTĐB K55.
- Ngày 15.01.2015 cập nhật danh sách lớp CDA K54.
- Ngày 23.12.2014 cập nhật danh sách tất cả các lớp K55.
- Ngày 28.11.2014 cập nhật danh sách tất cả các lớp K55.
- Ngày 24.11.2014 cập nhật danh sách bổ sung (ds tạm) lớp CDA K55.
- Ngày 07.11.2014 cập nhật tất cả các lớp CQ K55.
- Ngày 28.10.2014 cập nhật lớp KTBC K55.
- Ngày 23.10.2014 cập nhật lớp CK K55, CGH K55, DSDT K55, CDB2 K55.
- Ngày 22.10.2014 cập nhật lớp CDSB K55.
- Ngày 17.10.2014 cập nhật lớp CDA 52, gộp chung danh sách các lớp K55 chung mục với K51, 52, 53, 54.
- Ngày 14.10.2014 cập nhật lại tất cả các lớp K52, 53, 54.
- Ngày 10.10.2014 cập nhật lớp XDD2 K54.
- Ngày 09.10.2014 cập nhật lớp CNTT K54.
- Ngày 03.10.2014 cập nhật lớp TDH K54.
- Ngày 02.10.2014 cập nhật lại tất cả các lớp K54.
- Ngày 26.09.2014 cập nhật lại tất cả các lớp K51, 52, 53, 54
- Ngày 16.09.2014 cập nhật danh sách lơp KTXD1 K53.
- Ngày 15.09.2014 cập nhật danh sách lớp CGH K54.
- Ngày 10.09.2014 cập nhật danh sách các lớp CDBO2 K53, GTTP K53, GTTP K54, DBO K54, KTVTDL K54, QHQL K54.
- Ngày 09.09.2014 cập nhật danh sách lớp GTTP K54.
- Ngày 29.08.2014 cập nhật danh sách các lớp DHM K54, KTQL K54.
- Ngày 29.08.2014 cập nhật danh sách các lớp CQ KTXD1 53, KTXD K54.
- Ngày 28.08.2014 cập nhật danh sách các lớp CQ TDH K54, CNTT K54.
- Ngày 26.08.2014 cập nhật danh sách lớp CQ TDH K54.
- Ngày 22.08.2014 cập nhật danh sách các lớp CQ dài hạn K54.

File đính kèm:
Lượt xem: 3883
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng