Lịch xe

TKB Chính quy tín chỉ học kỳ II năm học 2016- 2017 (cập nhật 21.02.2017 - lớp HP thủy lực, tin học đại cương, TKB HP Ngôn ngữ lập trình C++)

(Ngày đăng: 21/02/2017 15:29:35 Ngày cập nhật: 24/02/2017 09:07:20)


Kính gửi: - sinh viên

Chi tiết xem file kèm theo:
Ngày 21/2:
- Cập nhật TKB lớp học phần Thủy lực -2-13-lớp HL (thay đổi thời gian học ghép lớp HL Thủy lực COT01.4)
- Cập nhật phòng học các lớp học phần tin học đại cương, thủy lực
- Ngôn ngữ lập trình C++-1-16 lớp 1 (Học phần từ học kỳ 1 chuyển sang);
Ngày 22/2:  cập nhật lại phòng học lơp HP Hệ điều hành 2-16 lớp 1   
Ngày23/2:

cập nhật lại phòng học các lớp thí nghiệm, thực hành. 
- Cập nhật tên GV học phần Đồ họa máy tính
Ngày 24/2:
Cập nhật phòng học lớp học phần mạng truyền thông công nghiệp

File đính kèm:
        TKB hoc ky II nam hoc 2016- 2017.xls     
Lượt xem: 836
 Về trang trước      Về đầu trang