Lịch xe

TKB Chính quy tín chỉ học kỳ II năm học 2016- 2017 (cập nhật 21.02.2017 - lớp HP thủy lực, tin học đại cương, TKB HP Ngôn ngữ lập trình C++)

(Ngày đăng: 10/02/2017 17:05:02 Ngày cập nhật: 21/02/2017 15:19:19)


Kính gửi: - sinh viên

Chi tiết xem file kèm theo:
- Cập nhật tên GV lớp học phàn Nguyên lý động cơ đốt trong
- Cập nhật lớp học phần Marketing dịch vụ bưu chính viễn thông, Thanh toán quốc tế BCVT lớp 1 
- Cập nhật phòng học các lớp học phần Cơ học đất
- Cập nhật tên GV các lớp học phần: khảo sát đường ô tô sân bay, thiết kế mặt đường bê tông xi măng đường ô tô và đường sân bay, Xây dựng mặt đường ô tô, Tổ chức thi công đường ô tô - sân bay và xí nghiệp phụ, xây dựng mặt đường sân bay, xây dựng nền đường ô tô và sân bay.
- Cập nhật lớp học phần kế toán máy.
- Cập nhật phòng lớp học phần thanh toán quốc tế BCVT lớp 1.
Ngày 21/2:
- Cập nhật TKB lớp học phần Thủy lực -2-13-lớp HL (thay đổi thời gian học)
- Cập nhật phòng học các lớp học phần tin học đại cương, thủy lực
- Ngôn ngữ lập trình C++-1-16 lớp 1 (Học phần từ học kỳ 1 chuyển sang)

File đính kèm:
Lượt xem: 4565
 Về trang trước      Về đầu trang