Năm học 2012-2013

TKB Chính quy tín chỉ học kỳ II năm học 2016- 2017 (cập nhật 08/3/2017)

(Ngày đăng: 08/03/2017 15:01:20 Ngày cập nhật: 08/03/2017 15:01:20)


Kính gửi: - sinh viên

Chi tiết xem file kèm theo:
Ngày 08/3"
- Cập nhật TKB các lớp học phần Phân tích kết cấu F1 lớp 1, lớp 2, lớp HL; Nhập môn thiết kế và kỹ năng trình bày lớp 1, 2; kết cấu xây dựng đặc biệt, Tổ chức và quản lý xây dựng, Phương pháp phần tử hữu hạn, Tin học ứng dụng trong xây dựng, 

- Cập nhật lịch thực hành lớp Học phần Mạng máy tính và truyền thông, Lập trình hướng đối tượng. 

File đính kèm:
Lượt xem: 1211
 Về trang trước      Về đầu trang