Sau đại học

Thông báo v/v điều chỉnh kế hoạch thi học kỳ I năm học 2016-2017 Hệ Cao học

(Ngày đăng: 21/12/2016 11:05:17 Ngày cập nhật: 21/12/2016 11:05:17)


Kính gửi: Các lớp Cao học- Quản lý xây dựng K23-2, Cao học- Quản lý xây dựng K24-1,Cao học- Kỹ thuật xây dựng CTGT K23-2 chuyên sâu Kỹ thuật xây dựng Cầu hầm.

Căn cứ thông báo số 1872/TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 17 tháng 11 năm 2016 về việc lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017 hệ Cao học.      

Căn cứ thông báo số 1949/TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 05 tháng 12 năm 2016 về việc điều chỉnh kế hoạch thi học kỳ I năm học 2016-2017 hệ Cao học.  

Theo đề nghị của bộ môn Dự án và Quản lý dự án môn học Ứng dụng mô hình tính toán trong quản lý xây dựng của các lớp Quản lý xây dựng khóa K23-2 và K24-1 hình thức thi là làm tiểu luận. Phòng Đào tạo điều chỉnh kế hoạch thi của các lớp trên như sau:

STT

Môn thi ( nộp tiểu luận)

Ngày nộp

Phòng

1

Ứng dụng mô hình tính toán trong quản lý xây dựng

20/01/2017

P105.C3 Phòng Khảo thí và Đảo bảo chất lượng

  Để thuận tiện trong công tác tổ chức thi. Phòng Đào tạo thay đổi phòng thi của lớp Kỹ thuật xây dựng CTGT K23-2 chuyên sâu Kỹ thuật xây dựng Cầu hầm như sau:

STT

Lớp

Môn thi

SL

Thời gian thi

Phòng thi cũ

Phòng thi mới

1

Kỹ thuật xây dựng CTGT K23-2 chuyên sâu Kỹ thuật xây dựng CH

Chẩn đoán, đánh giá kết cấu công trình cầu, hầm

5

19:00

20/01/2017

303C2

304C2

Lưu ý: các lớp hình thức thi là làm tiểu luận khi đến ngày thi lớp trưởng liên hệ Phòng 105.C3 Phòng Khảo thi và Đào bảo chất lượng để nộp bài trong giờ hành chính./.

Lượt xem: 766
 Về trang trước      Về đầu trang