Đại học văn bằng 2

TB v/v Đóng thêm học phí để tổ chức lớp dưới 5 sinh viên Học kỳ phụ Tháng 6.2016

(Ngày đăng: 23/08/2016 16:17:17 Ngày cập nhật: 26/08/2016 09:32:01)


Kính gửi: Sinh viên các hệ

Lưu ý: Những sinh viên không chấp nhận phương án trên thì hoàn trả học phí đã nộp cho Nhà trường theo số liệu đăng ký từ hệ thống thu tiền online (Thời gian hoàn lại học phí đợt đăng ký Học kỳ phụ Tháng 6.2016 từ ngày 06-20/11/2016)./.

Lượt xem: 2651
 Về trang trước      Về đầu trang