Hệ chính quy

TB v\v đăng ký các học phần tiếng Anh Học kỳ II năm học 2016-2017

(Ngày đăng: 22/12/2016 15:16:06 Ngày cập nhật: 22/12/2016 15:17:05)


Kính gửi: Bộ môn Ngoại ngữ, Cố vấn học tập các lớp chính quy khóa 55, 56, 57 Sinh viên các lớp chính quy từ khóa 55, 56, 57


Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo về việc tổ chức đăng ký các học phần tiếng Anh học kỳ II năm học 2016-2017 như sau:
Lưu ý:
- Sinh viên các lớp cần xem kỹ điều kiện khi đăng ký các học phần tiếng Anh. Các trường hợp sinh viên không đạt ở từng cấp độ mà vẫn tiếp tục đăng ký ở các cấp độ tiếp theo sẽ bị xử lý theo quy định học vụ hiện hành.
- Lớp Cầu đường Anh khóa 56 cần xem kỹ điểm đạt của học phần tiếng Anh B2 trước khi đăng ký học phần tiếng Anh B2* (Xem  kết quả thi học phần tiếng Anh B2 trong file đính kèm).
- Lớp Cầu đường Anh khóa 57 cần xem kỹ điểm đạt của học phần tiếng Anh A1 trước khi đăng ký học phần tiếng Anh A2 (Xem  kết quả thi học phần tiếng Anh A1 trong file đính kèm).

File đính kèm:
        bang diem B2 - CDA56 - ky 1 16-17.xls     
Lượt xem: 1816
 Về trang trước      Về đầu trang