Quy chế đào tạo

Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo Tiến sỹ theo thông tư 10/2009 và thông tư 05/2012 của Bộ GD&ĐT

(Ngày đăng: 03/10/2012 09:34:16 Ngày cập nhật: 03/10/2012 09:34:16)


Quy chế này quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ bao gồm: tuyển sinh; chương trình và tổ chức đào tạo; luận án và bảo vệ luận án; thẩm định luận án và cấp bằng tiến sĩ; khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Ngày 07 tháng 5 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Thông tư số 10/2009/TT-BGD&ĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ (sau đây gọi tắt là Quy chế) và ngày 15/02/2012 đã ký Thông tư số 05/2012/TT-BGD ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGD&ĐT . Nhằm làm rõ những nội dung cơ bản của Quy chế để các đơn vị, cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh thống nhất thực hiện, Hiệu trưởng Trường ĐHGTVT ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế. Hướng dẫn này bao gồm nội dung tất cả các điều của Quy chế đã ban hành tại Thông tư 10, các điều chỉnh bổ sung của Thông tư 05 và Hướng dẫn thực hiện của Trường (phần in nghiêng sau các điều khoản) phù hợp với điều kiện cụ thể của Trường và theo sự phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bạn có thể xem chi tiết nội dung trong file đính kèm.

File đính kèm:
Lượt xem: 1757
 Về trang trước      Về đầu trang