Quy chế đào tạo

Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ theo thông tư 10/2011 của Bộ GD&ĐT

(Ngày đăng: 03/10/2012 14:48:16 Ngày cập nhật: 03/10/2012 14:48:16)


Văn bản này quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ bao gồm: cơ sở đào tạo; tuyển sinh; chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm.

Ngày 28/02/2011, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Thông tư số 10/2011/TT-BGD&ĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (sau đây gọi tắt là Quy chế). Nhằm làm rõ những nội dung cơ bản của Quy chế để các đơn vị, cán bộ, giảng viên và học viên thống nhất thực hiện, Hiệu trưởng Trường ĐHGTVT ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế. Hướng dẫn này bao gồm nội dung tất cả các điều của Quy chế và Hướng dẫn thực hiện của Trường (phần in nghiêng sau các điều khoản) phù hợp với điều kiện cụ thể của Trường và theo sự phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bạn có thể xem nội dung chi tiết trong file đính kèm

File đính kèm:
        quy che dao tao tao thac sy.doc     
Lượt xem: 2740
 Về trang trước      Về đầu trang