Quy chế đào tạo

Quy định thực hiện Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học GTVT (QĐ 300/QĐ-ĐHGTVT ngày 12/02/2014)

(Ngày đăng: 24/03/2014 15:42:13 Ngày cập nhật: 27/01/2015 17:12:33)


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành Quy định thực hiện quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Giao thông Vận tải theo "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" của Bộ Giáo dục và Đào tạo Điều 2: Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký dối với các khóa đào tạo của Nhà trường. Hướng dẫn các điều 2, điều 6 và điều 22 áp dụng từ Khóa 54.HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Ban hành Quy định thực hiện quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Giao thông Vận tải theo "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Điều 2: Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký dối với các khóa đào tạo của Nhà trường. Hướng dẫn các điều 2, điều 6 và điều 22 áp dụng từ Khóa 54.

Điều 3: Trưởng các đơn vị: Đào tạo đại học, CTCT&SV, Cơ sở II, Trung tâm đào tạo QT, HTCT, TC-KT, Trưởng các Khoa, Viện Bộ môn, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi thành quyết định này./.


HIỆU TRƯỞNGPGS. TS. Trần Đắc Sử


Xem chi tiết ở file đính kèm

Lượt xem: 8896
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng