Kế hoạch năm học

Thông báo đăng ký các học phần tự chọn chuyên sâu học kỳ I năm học 2016-2017 đối với học viên cao học khóa 23-2

(Ngày đăng: 20/06/2016 16:47:31 Ngày cập nhật: 20/06/2016 16:47:33)


Kính gửi: - Học viên các lớp cao học Khóa 23-2

Xem chi tiết ở file kèm theo...

File đính kèm:
        Thongbao.pdf     
        CtDaotao.pdf     
        Danhsach.pdf     
Lượt xem: 1102
 Về trang trước      Về đầu trang