Kế hoạch năm học

Thông báo về việc tổ chức học kỳ II năm học 2015-2016 hệ chính quy

(Ngày đăng: 15/12/2015 16:40:57 Ngày cập nhật: 15/12/2015 16:44:11)


Kính gửi: Các Bộ môn, Cố vấn học tập thuộc các lớp khóa 53,54,55,56

               Ban Trung tâm thông tin thư viện;
               Sinh viên hệ chính quy các khóa 53,54,55,56.


Căn c kế hoch hc tp năm hc 2015 - 2016, cơ sở vật chất và điều kiện nhân lực giảng dạy, Nhà trường thông báo tổ chức hc k II năm hc 2015 - 2016 h chính quy như sau:

File đính kèm:
Lượt xem: 6190
 Về trang trước      Về đầu trang