Kế hoạch năm học

Thông báo về việc tổ chức đăng ký học kỳ 1 năm học 2015-2016 hệ Chính quy (Tín chỉ)

(Ngày đăng: 26/06/2015 14:44:56 Ngày cập nhật: 03/07/2015 08:52:44)


Kính gửi: Trung Tâm Thông tin Thư viện

                   Các bộ môn, Cố vấn học tập các lớp chính quy khóa 52,53,54,55
                   Sinh viên hệ chính quy các khóa 52,53,54,55

Căn c kế hoch hc tp năm hc 2015 - 2016, cơ sở vật chất và điều kiện nhân lực giảng dạy, Nhà trường thông báo tổ chức hc k I năm hc 2015 - 2016 h chính quy (không bao gồm khóa 56) như sau:

File đính kèm:
Lượt xem: 11514
 Về trang trước      Về đầu trang