Kế hoạch năm học

Kế hoạch học tập năm học 2014-2015

(Ngày đăng: 17/06/2014 15:17:04 Ngày cập nhật: 07/11/2014 09:14:02)


Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc lập và triển khai kế hoạch năm học 2014-2015, Ban Đào tạo xin gửi tới các Bộ môn, sinh viên,giảng viên bản Kế hoạch học tập và Khối lượng giảng dạy tại Cơ sở II năm học 2014 – 2015 đã được ban giám hiệu duyệt.

Vui lòng xem file đính kèm

File đính kèm:
        Bang_Tien_Do(NC).pdf     
        Bang_Tien_Do_(TC).pdf     
        KH_HOCTAP_CHITIET_(CH)_new.pdf     
        KH_HOCTAP_CHITIET_(NC).pdf     
        Khoi_Luong_Giang_Day_(CH)_moi.pdf     
        KH_HOCTAP_CHITIET_(TC).pdf     
        Khoi_Luong_Giang_Day_(NC).pdf     
        KH_HOCTAP_CHITIET_(TC).pdf     
        Khoi_Luong_Giang_Day_(TC).pdf     
Lượt xem: 16839
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng