Năm học 2016-2017

Danh sách thi Chính quy (phân tách phòng thi) học kỳ I năm học 2016- 2017

(Ngày đăng: 13/12/2016 15:37:51 Ngày cập nhật: 19/12/2016 16:06:57)


Kính gửi:- Sinh viên.

Chi tiết xem file kèm theo:
Lưu ý:
- Sinh viên xem phòng thi dựa vào Số thứ tự (STT) của danh sách thi.
- Một số danh sách không có tên sinh viên sẽ được cập nhật trong danh sách khi thi.

File đính kèm:
        DANH SÁCH THI K56.xls     
        DANH SÁCH THI K55.xls     
        DANH SÁCH THI K54.xls     
Lượt xem: 3635
 Về trang trước      Về đầu trang