Khoa Vận tải Kinh tế

Thông tin về tên giáo trình và tài liệu tham khảo của các học phần thuộc Bộ môn Vận tải Kinh tế

(Ngày đăng: 26/08/2014 14:49:16 Ngày cập nhật: 26/09/2014 07:59:02)


Để tiện cho việc tìm kiếm tài liệu đối với mỗi học phần, chúng tôi thống kê tên giáo trình và tài liệu tham khảo của các học phần thuộc Bộ môn như sau.


STT

Tên môn học

Tên giáo trình; Sách tham khảo

Tác giả

Nhà xuất bản, năm

Ghi chú

1      

Nguyên lý thống kê

Nguyên lý thống kê

Lê Thị Tuệ Khanh

Nguyễn Thị Bích Hằng

Đỗ Thị Nhự

Phạm Anh Tuấn

GT

2      

Pháp luật kinh tế

- Luật doanh nghiệp

- Luật cạnh tranh

- Luật phá sản

- Luật dân sự

STK

3      

Khoa học quản lý

Giáo Trình Khoa học quản lý

Bài giảng Khoa học Quản lý

Tập thể tác giả Học viện chính trị quốc gia TP HCM

PGS.TS Vũ Trọng Tích (Chủ biên)

Th.S Nhuyễn Thị Hải Hà, Th.S Bùi Tiến Thiêm _ Trường ĐH GTVT

STK

GT

4      

Kinh tế phát triển (Tự chọn)

Kinh tế phát triển

GS.TS Vũ Thị Ngọc Phùng

Lao động – xã hội, 2005

GT

5      

Quản lý nhà nước về kinh tế (Tự chọn)

Quản lý nhà nước về kinh tế

GS.TS Đỗ Hoàng Toàn

ĐH KTQD 2008

GT

6      

Văn hóa kinh doanh (Tự chọn)

7      

Kỹ năng làm việc nhóm

8      

Tổ chức và quản lý sản xuất trong doanh nghiệp CN (Tự chọn)

Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp công nghiệp

TS Lê Hồng Tiễn

Thống kê 2002

GT

9      

Lý thuyết hệ thống và điều khiển học (Tự chọn)

Lý thuyết hệ thống và điều khiển học

PGS.TS Vũ Trọng Tích

GTVT 2004

GT

10 

Pháp luật kinh tế (Tự chọn)

11 

Khoa học quản lý (Tự chọn)

12 

Tâm lý học quản lý

Tâm lý học quản lý kinh tế

Dương Thị Kim Oanh. Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM

STK

13 

Văn hóa kinh doanh (Tự chọn)

14 

Pháp luật đại cương

Pháp luật đại cương

Nhóm tác giả _ Trường ĐH GTVT

GT

Pháp luật đại cương

Phạm Văn Lương

GTVT 2002

Bài giảng

15 

Kỹ năng mềm

16 

Thống kê doanh nghiệp BCVT

- Giáo trình Thống kê Bưu chính viễn thông

- Thống kê và ứng dụng

PGS TS Nguyễn Đăng Quang

PGS TS Bùi Xuân Phong, TS Nguyễn Đăng Quang

Nhà xuất bản giao thông vận tải 2007

Nhà xuất bản Thống kê năm 2003

17 

Quản lý chất lượng dịch vụ BCVT

Giáo trình Quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông 

TS. Trần Đức Thung, ThS. Nguyễn Văn Khoa

Đại học GTVT - 2012

18 

Kinh tế viễn thông

1. Kinh tế BCVT

2. Kinh tế vĩ mô

 

 

3.Kinh tế vi mô

4.Luật viễn thông, Luật Bưu chính

TS Trần Đức Thung

PGS.TS. Nguyễn Tri Khiêm, ThS. Phùng Ngọc Triều

PGS. TS. Lê Thế Giới

NXB Giao thông VT- 2006

Nhà xuất bản thống kê, 2002

Đại học Kinh tế Đà Nẵng, 2002

19 

Tổ chức sản xuất kinh doanh BCVT

- Bài giảng Tổ chức sản xuất kinh doanh bưu chính viễn thông

ThS. Nguyễn Văn Khoa

Đại học GTVT - 2011

20 

Kế toán doanh nghiệp BCVT

Bài giảng Kế toán DN BCVT

Giáo trình Kế toán tài chính DN

ThS Nguyễn văn Quảng

 

TS. Đặng thị Hòa- TS. Phạm Đức Hiếu (đồng chủ biên)

Bộ môn Kinh tế BCVT

 

NXB Giáo dục Việt nam- 2009

21 

Tài chính doanh nghiệp BCVT

- Giáo trình Tài chính doanh nghiệp,

- Quản trị Tài chính doanh nghiệp,

- Bài giảng Tài chính doanh nghiệp BCVT,

 

 TS. Lưu Thị Hương

 

 

Nguyễn Hải Sản

 

TS Nguyễn Đăng Quang

ThS. Nguyễn Văn Quảng

Nhà xuất bản lao động năm 2003

 

Nhà xuất bản tài chính 2007

Bộ môn Kinh tế BCVT

22 

Hành vi người tiêu dùng

23 

Phân tích hoạt động SXKD BCVT

- Giáo trình Phân tích hoạt đông kinh doanh BCVT

- Giáo trình Thống kê Bưu chính viễn thông

TS Nguyễn Đăng Quang, ThS. Nguyễn Văn Quảng

 

PGS TS Nguyễn Đăng Quang

 

Nhà xuất bản giao thông vận tải 2005

 

Nhà xuất bản giao thông vận tải 2007

 

24 

Thanh toán quốc tế BCVT (Tự chọn)

Giáo trình Thanh toán quốc tế trong bưu chính viễn thông    

PGS – TS. Nguyễn Đăng Quang- ThS. Nguyễn Văn Quảng

 NXB Giao thông vận tải- 2006

25 

Kế toán bưu chính viễn thông (Tự chọn)

26 

Định mức lao động BCVT (Tự chọn)

- Bài giảng định mức lao động trong Bưu chính viễn thông

- Định mức lao động trong BCVT

Bộ môn Kinh tế BCVT

 

 

TS. Trương Đức Nga

 

 

 

Nhà xuất bản Bưu điện, 2006

27 

Hạch toán nội bộ DN BCVT (Tự chọn)

 Bài giảng Hạch toán nội bộ doanh nghiệp bưu chính, viễn thông 

ThS Nguyễn Văn Quảng, ThS. Nguyễn Văn Khoa

Bộ môn Kinh tế BCVT

28 

Thương mại điện tử căn bản

- Giáo trình thương mại điện tử căn bản, ,.

- Bài giảng Thương mại điện tử, ,.

- Bài giảng Thương mại điện tử,

- Bài giảng Thương mại điện tử, ,

TS. Trần Văn Hòe chủ biên

ThS. Ao Thu Hoài

 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Thoan

NXB Tài chính năm 2010

Học viện CN BCVT

 

Đại học Thương Mại

 

Đại học Ngoại Thương

 

29 

Quan hê công chúng (Tự chọn)

- Phá vỡ bí ẩn về PR

 

 

- Quảng cáo thoái vị và PR lên ngôi

-

Nguyễn Thị Phương Anh, Ngô Anh Thy (Biên dịch)

Vũ Tiến Phúc (biên dịch)

NXB Trẻ, 2006

 

 

NXB Trẻ, 2007

30 

Phân tích tài chính DAĐT BCVT

- Gi¸o tr×nh LËp vµ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­

 

- Bài giảng Phân tích tài chính dự án đầu tư Bưu chính viễn thông

GS TS Bùi Xuân Phong, Th.S Hà Văn Hội, TS Nguyễn Đăng Quang

TS Nguyễn Đăng Quang, ThS Vũ Ngọc Tú

NXB Bưu điện- 2003

31 

Marketing dịch vụ BCVT

1- Marketing

2- Marketing trong kinh doanh dịch vụ

3-, Quản trị marketing,

Trần Minh Đạo

 

Lưu Văn Nghiêm

 

 

Lê Thế Giới

NXB Thống Kê, Hà Nội, 2003

NXB Thống Kê, Hà Nội, 2001

NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005.

 

32 

Kinh tế BCVT

- Kinh tế BCVT

 

- Quản trị kinh doanh viễn thông theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế,

- Luật viễn thông, Nghị định 25/2011/NĐ-CP

TS Trần Đức Thung

 

GS.TS. NGƯT. Bùi Xuân Phong

NXB Giao thông VT- 2006

Nhà xuất bản Bưu điện, 2006

33 

Quản trị thương hiệu (Tự chọn)

- Bài giảng Quản trị thương hiệu

TS. Nguyễn Đăng Quang, ThS Nguyễn Văn Khoa

Đại học GTVT - 2010

34 

Quy hoạch mạng BCVT (Tự chọn)

- Bài giảng Quy hoạch mạng bưu chính, viễn thông

- Quy hoạch phát triển mạng viễn thông

ThS. Nguyễn Văn Khoa

 

 

Viện kinh tế Bưu điện

Đại học GTVT – 2010

 

 

NXB Khoa học và Kỹ thuật - 2000

35 

Quản lý nhà nước về BCVT

-Bài giảng Quản lý nhà nước về BCVT

- Luật Viễn thông năm 2009

- Luật Bưu chính năm 2010

 

PGS TS Nguyễn Đăng Quang, Th.S Dương Hữu Tuyến

 

36 

Chiến lược kinh doanh BCVT

Chiến lược kinh doanh Bưu Chính Viễn Thông

 

PGS.TS.NGƯT. Bùi Xuân Phong

TS. Trần Đức Thung

 

Nhà xuất bản thống kê Hà nội 2002

37 

Hành vi khách hàng (Tự chọn)

- Bài giảng Hành vi khách hàng

- Tâm lý học QTKD

 

- Tâm lý học tiêu dùng

 

Trần Đức Thung

 

Thái Trí Dũng

 

Mã Nghĩa Hiệp

Trường ĐH Giao thông vận tải, 2012

NXB Thống Kê, Tp. HCM, 2004

NXB Chính Trị Quốc Gia, 2003

38 

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp thương mại

Nguyễn Thị Bình, Vũ Diễm Hà

Nhà xuất bản Hà Nội

Giáo trình

39 

Tài chính tiền tệ

Lý thuyết tài chính

Đại học Giao thông vận tải

GT

Lý thuyết tài chính tiền tệ

TS.  Lê Thị Mận

Nhà xuất bản Lao động xã hội

GT

40 

Kinh tế vi mô

Giáo trình Kinh tế học vi mô

Những nguyên lý của Kinh tế học (tập II : Kinh tế học vi mô)

Bộ GD & ĐT

Khoa KTH – ĐH KTQD

NXB Giáo dục – 2010

NXB Lao động XH - 2004

41 

Kinh tế học

Những nguyên lý của Kinh tế học (tập 1 và 2)

Giáo trình Kinh tế học vi mô

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô

ĐH Kinh tế Quốc dân

Bộ GD & ĐT

Bộ GD & ĐT

NXB ĐH KTQD

NXB Giáo dục – 2010

NXB Giáo dục – 2010

42 

Kinh tế lượng

Kinh tế lượng

Mô hình kinh tế lượng

Kinh tế lượng

Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh

Trần Văn Tùng

Hoàng Ngọc Nhậm

NXB Khoa học và Kỹ thuật – 1998

NXB ĐH QG HN – 1999

NXB Thống kê – 2013

43 

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế

GS.TS. Đỗ Đức Bình – PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng

Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân

Giáo trình

44 

Kiểm toán tài chính

Giáo trình kiểm toán tài chính

NXB ĐH Kinh Tế Quốc Dân, 2005

NXB Tài Chính, Hà Nội, 2005

Giáo trình chính

45 

Phân tích kinh doanh

Giáo trình Phân tích HĐ KD

Phân tích hoạt động Kinh doanh

PGS.TS Nguyễn Thị Gái (ĐH KTQD)

PGS.TS Phạm Văn Dược (ĐH KT TPHCM)

NXB Thống kê – 2004

NXB Thống kê – 2008

46 

Phân tích tài chính

Phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích báo cáo tài chính

ĐH Ngân hàng TPHCM

PGS. TS Nguyễn Năng Phúc

NXB ĐH QG TPHCM – 2009

NXB ĐH KTQD – 2011

47 

Marketing căn bản

48 

Kế toán dịch vụ

Kế toán dịch vụ

Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp thương mại

Hệ thống kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

TS. Nguyễn Phú Giang

NXB Thống kê, 2006

Trường ĐH Thương Mại, 2006

NXB Tài chính, 2005

NXB Tài chính, 2003

Giáo trình chính

Sách tham khảo

Sách tham khảo

Sách tham khảo

49 

Kinh doanh quốc tế (Tự chọn)

Kinh doanh quốc tế

Trường Đại học Giao thông vận tải

Bài giảng

50 

Nguyên lý kế toán

Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Bài giảng lý thuyết hạch toán kế toán

ĐH Kinh Tế Quốc Dân

Học viện Tài chính

ĐH GTVT

NXB Kinh tế quốc dân, 2006

NXB Tài chính, 2006

2008

Giáo trình chính

Giáo trình chính

51 

Kinh tế vận tải

Kinh tế vận tải

Nguyễn Văn Điệp (chủ biên)-Chu Kiều Linh-Nguyễn Thị Tường Vi-Đỗ Thị Ngọc Điệp

Trường Đại học Giao thông vận tải

Bài giảng

52 

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế học Vĩ mô

Những nguyên lý của Kinh tế học (tập II : Kinh tế học vĩ mô)

Giáo trình Kinh tế học vi mô

Dương Tấn Diệp (ĐH Kinh tế TPHCM)

Khoa Kinh tế học – ĐH KTQD

Bộ GD & ĐT

NXB Thống kê – 2001

NXB Lao động XH - 2004

NXB Giáo dục – 2010

53 

Kiểm toán (Tự chọn)

Lý thuyết kiểm toán

Giáo trình kiểm toán

Kiểm toán nội bộ, lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh

ĐH Tài chính kế toán Hà Nội

PGS.TS. Đặng Văn Thanh, TS. Lê Thị Hòa

NXB Tài chính, 2001

NXB Tài chính, 2001

NXB Tài chính, 1997

Giáo trình chính

Sách tham khảo

Sách tham khảo

54 

Kế toán công ty

Kế toán công ty

Nhà xuất bản Kinh tế quốc dân, 2006

Giáo trình

Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nhà xuất bản Thống kê, 2007

55 

Kế toán thuế (Tự chọn)

Kế toán tài chính

Ngô Thị Thủy

Nhà xuất bản tài chính năm 2007

GT

Kế toán dịch vụ

Nguyễn Thị Liên

Nhà xuất bản tài chính năm 2008

56 

Kế toán ngân sách (Tự chọn)

Kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc Nhà nước

PGS.TS.Phạm Văn Liên, PGS.TS. Phạm Văn Đăng

Học viện tài chính, năm 2012

Giáo trình

57 

Kế toán ngân hàng (Tự chọn)

Kế toán ngân hàng

ThS.Đinh Đức Thịnh. ThS. Nguyễn Hồng Yến

Học viện Ngân hàng, năm 2012

Giáo trình

58 

Tài chính quốc tế (Tự chọn)

Tài chính quốc tế

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh

Nhà xuất bản tài chính, năm 2010

Sách tham khảo

59 

Kế toán công

Giáo trình kế toán công trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

ĐH Kinh tế quốc dân

TS. Nghiêm Văn Lợi

Học viện tài chính

NXB Kinh tế quốc dân, 2005

2007

NXB Tài chính, 2004

Giáo trình chính

Tham  khảo

Tham khảo

60 

Kế toán máy

Kế toán doanh nghiệp

Nguyễn Văn Công

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân 2008

Giáo trình

Kế toán máy

Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin Hà Nội 2009

Giáo trình

61 

Tài chính công

Giáo trình Tài chính công

GS.TS.Dương Thị Bình Minh

NXB tài chính, năm 2005

Giáo trình

62 

Nghiệp vụ ngân hàng

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi

NXB tài chính, năm 2008

Giáo trình

63 

Kinh tế môi trường (Tự chọn)

Kinh tế môi trường

Kinh tế và quản lý môi trường

Kinh tế môi trường

PGS.TS Nguyễn Đức Khiển

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh (ĐH KTQD)

TS. Đăng Như Toàn

NXB Xây dựng – 2002

NXB Thống kê – 2003

NXB Giáo dục – 1996

64 

Kinh tế công cộng (Tự chọn)

Giáo trình Kinh tế Công cộng

Giáo trình Kinh tế Công cộng

Khoa Kinh tế phát triển (ĐH KT TPHCM)

Trường ĐH KTQD

NXB Thống kê – 1999

NXB Thống kê – 2005

65 

Tổ chức hạch toán kế toán (Tự chọn)

Chế độ kế toán doanh nghiệp (quyển 1, 2)

Hướng dẫn thực hiện chế độ chứng từ, sổ kế toán và các hình thức kế toán

Bộ Tài chính

TS. Nguyễn Phương Liên

NXB Thống Kê, 2009

NXB Tài chính, 2004

Tài liệu chính

Tham khảo

66 

Kế toán tài chính  F1 - F2

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán tài chính

NXB ĐH Kinh tế quốc dân, 2006

NXB Tài chính, 2006

Giáo trình chính

Giáo trình chính

67 

Kiểm toán căn bản

Lý thuyết kiểm toán

Giáo trình kiểm toán

Kiểm toán nội bộ, lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh

ĐH Tài chính kế toán Hà Nội

PGS.TS. Đặng Văn Thanh, TS. Lê Thị Hòa

NXB Tài chính, 2001

NXB Tài chính, 2001

NXB Tài chính, 1997

Giáo trình chính

Sách tham khảo

Sách tham khảo

68 

Dự báo kinh tế (Tự chọn)

Dự báo trong kinh doanh

Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính

Võ Thị Lan

ĐH Kinh tế TPHCM

ĐH Mở TPHCM – 2005

NXB Tài chính – 2014

69 

Kinh tế vận tải

Kinh tế vận tải

Nguyễn Văn Điệp (chủ biên)-Chu Kiều Linh-Nguyễn Thị Tường Vi-Đỗ Thị Ngọc Điệp

Trường Đại học Giao thông vận tải

Bài giảng

70 

Kế toán quốc tế (Tự chọn)

Kế toán Mỹ (Financial Accounting)

ThS. Phạm Thanh Liêm – ThS. Vũ Thu Hằng – ThS. Phạm Quang Huy- ThS. Nguyễn Thị Thu

Nhà xuất bản phương Đông, năm 2012

Giáo trình

71 

Kiểm toán căn bản

72 

Thanh toán quốc tế

Thanh toán quốc tế

GS. Đinh Xuân Trình – PGS.TS. Đặng Thị Nhàn

Trường Đại học Ngoại thương

Giáo trình

73 

Định giá tài sản

Tuyển tập các phương pháp thẩm định giá trị tài sản

Đoàn Văn Trường

Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật

74 

Chiến lược kinh doanh

75 

Chất lượng dịch vụ vận tải (Tự chọn)

76 

Thị trường chứng khoán (Tự chọn)

Thị trường chứng khoán

PGS.TS Bùi Kim Yến

NXB GTVT năm 2009

STK

77 

Kinh tế xây dựng

Kinh tế xây dựng công trình giao thông

Lựa chọn phương án đầu tư

GS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh (Chủ biên)

PGS.TS Đặng Thị Xuân Mai

NXB GTVT Hà Nội – 2006

NXB Xây dựng Hà Nội - 2009

78 

Tổ chức và quản lý thi công xây dựng

Tổ chức thi công trong xây dựng Giao thông

Tổ chức và điều hành sản xuất trong XDGT

Đỗ Văn Quế

PGS.TS Phạm Văn Vạng

-         NXB Xây dựng Hà Nội – 2008

-         NXB GTVT

79 

Pháp luật xây dựng (Tự chọn)

Pháp luật xây dựng

 

GS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh

NXB GTVT 2009

Giáo trình

80 

Phân tích HĐKT DNXD

Phân tích HĐKT DNXD

Th.S Nguyễn Thị Thìn

NXB GTVT 2001

Giáo trình

81 

Kế toán xây dựng cơ bản

Kế toán xây dựng cơ bản

ThS Nguyễn Quỳnh Sang (Chủ biên)

NXB GTVT năm 2006

Giáo trình

82 

Phân tích hoạt động khai thác công trình

Phân tích hoạt động khai thác của DNKT

TS. Phạm Phú Cường

Bài giảng

83 

Tổ chức thi công bảo dương sửa chữa công trình

84 

Kế toán đơn vị khai thác

Kế toán xây dựng cơ bản

ThS Nguyễn Quỳnh Sang (Chủ biên)

NXB GTVT năm 2006

Giáo trình

85 

Kế toán xây dựng cơ bản

Kế toán xây dựng cơ bản

ThS Nguyễn Quỳnh Sang (Chủ biên)

NXB GTVT năm 2006

Giáo trình

86 

Tổ chức và quản lý thi công xây dựng

Tổ chức điều hành sản xuất

PGS.TS Phạm Văn Vạng

NXB GTVT

Giáo trình

87 

Lập và phân tích dự án đầu tư (Tự chọn)

Lập và phân tích DAĐT xây dựng CTGT

TS Bùi Ngọc Toàn

NXB GTVT năm 2008

STK

88 

Hạch toán nội bộ (Tự chọn)

-Kế toán xây dựng cơ bản

- Hạch toán nội bộ

ThS Nguyễn Quỳnh Sang (Chủ biên)

NXB GTVT năm 2006

Giáo trình

89 

Quản lý đơn vị khai thác (Tự chọn)

90 

Lập và phân tích dự án đầu tư (Tự chọn)

Lập và phân tích DAĐT xây dựng CTGT

TS Bùi Ngọc Toàn

NXB GTVT năm 2008

STK

91 

Marketing trong xây dựng (Tự chọn)

92 

Thị trường chứng khoán (Tự chọn)

Thị trường chứng khoán

PGS.TS Bùi Kim Yến

NXB GTVT năm 2009

STK

93 

Định mức kỹ thuật và định giá SP XD

Định mức kỹ thuật và định giá SP XD

ThS Nguyễn Tài Cảnh (Chủ biên)

NXB GTVT năm 2006

Giáo trình

94 

Định mức kỹ thuật và định giá khai thác cầu đường

Định mức kỹ thuật và định giá SP XD

ThS Nguyễn Tài Cảnh (Chủ biên)

NXB GTVT năm 2006

Giáo trình

95 

Pháp luật xây dựng (Tự chọn)

96 

Thống kê khai thác cầu đường (Tự chọn)

Thống kê trong xây dựng giao thông

Nguyễn Thị Thìn

Trường ĐHGTVT năm 2000

Giáo trình

97 

Kế hoạch khai thác và an toàn giao thông

- Chiến lược kinh doanh và kế hoạch hóa xây dựng

- Kế hoạch khai thác và an toàn giao thông

Th.S Lê Minh Cần

TS. Phạm Phú Cường

NXB GTVT 2006

Giáo trình

Bài giảng

98 

Kinh tế quản lý khai thác công trình cầu đường

Kinh tế - quản lý khai thác công trình cầu đường

GS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh

NXB GTVT Hà Nội - 2009

99 

Tài chính doanh nghiệp (Tự chọn)

100                    

Điều tra quy hoạch

Điều tra kinh tế kỹ thuật và quy hoạch giao thông vận tải

PGS.TS Phạm Văn Vạng

NXB GTVT Hà Nội

101                    

Thống kê đầu tư xây dựng (Tự chọn)

Thống kê trong xây dựng giao thông

Nguyễn Thị Thìn

Trường ĐHGTVT năm 2000

Giáo trình

102                    

Kế toán xây dựng cơ bản (Tự chọn)

Kế toán xây dựng cơ bản

ThS Nguyễn Quỳnh Sang (Chủ biên)

NXB GTVT năm 2006

Giáo trình

103                    

Chiến lược KD và KH hóa

Chiến lược kinh doanh và kế hoạch hóa xây dựng

Th.S Lê Minh Cần

NXB GTVT 2006

Giáo trình

104                    

Tổ chức điều hành sản xuất

Tổ chức thi công trong xây dựng Giao thông

Tổ chức và điều hành sản xuất trong XDGT

Đỗ Văn Quế

PGS.TS Phạm Văn Vạng

NXB Xây dựng Hà Nội– 2008

NXB GTVT

105                    

Quản trị kinh doanh (Tự chọn)

Quản trị kinh doanh

PGS.TS Phạm Văn Vạng

NXB GTVT 2011

Giáo trình

106                    

Quản trị chiến lược

107                    

Quản trị nhân lực

108                    

Quản trị sản xuất

109                    

Thống kê trong doanh nghiệp giao thông vận tải

110                    

Quản trị chất lượng sản phẩm

111                    

Lập kế hoạch kinh doanh

112                    

Kế toán quản trị trong doanh nghiệp giao thông vận tải

113                    

Định mức kinh tế kỹ thuật trong doanh nghiệp giao thông vận tải

114                    

Đạo đức trong kinh doanh

115                    

Phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp giao thông vận tải

116                    

Lập dự toán hồ sơ dự thầu

117                    

Quản trị tài chính

118                    

Phương pháp nghiên cứu khoa học (Tự chọn)

119                    

Quản trị marketing

120                    

Hành vi khách hàng (Tự chọn)

121                    

Quản trị marketing (Tự chọn)

122                    

Quản trị rủi ro trong kinh doanh (Tự chọn)

123                    

Kế toán quản trị

124                    

Tổ chức làm việc theo nhóm

125                    

Quản trị học (Tự chọn)

126                    

Đàm phán trong kinh doanh

127                    

Hệ thống thông tin quản trị (Tự chọn)

128                    

Quản trị dự án

129                    

Nghiên cứu marketing

130                    

Hệ thống thông tin quản trị (Tự chọn)

131                    

Kinh tế quản lý

132                    

Hành vi tổ chức

133                    

Quản trị doanh nghiệp (Tự chọn)

134                    

Giao tiếp trong kinh doanh (Tự chọn)

135                    

Kế toán vận tải (Tự chọn)

136                    

Tổ chức xếp dỡ

137                    

Hệ thống vận tải thống nhất

138                    

Nhập môn tổ chức vận tải đường sắt

139                    

Thương vụ vận tải

140                    

Tổ chức vận tải đa phương thức (Tự chọn)

141                    

Lý thuyết tổ chức sản xuất (Tự chọn)

142                    

Marketing vận tải

143                    

Bảo hiểm giao thông vận tải

144                    

Địa lý giao thông vận tải

145                    

Tổ chức và quản lý vận tải ô tô

146                    

Tổ chức vận tải

147                    

An toàn vận tải

148                    

Marketing vận tải

149                    

Nhập môn tổ chức vận tải ô tô

150                    

Nhập môn tổ chức vận tải đường thủy

151                    

Logistics

Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ hËu cÇn (Logistics Management)

Lª C«ng Hoa

§H KTQD 2012

TLTK

Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ Logistics

§oµn ThÞ Hång V©n

§H kinh tÕ TP. Hå ChÝ Minh 2006

GT

Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ chuçi cung øng

 

§H kinh tÕ §µ N½ng 2006

TLTK

Logistics - Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn t¹i ViÖt Nam

§Æng §×nh §µo

§H KTQD 2012

TLTK

Gi¸o tr×nh Logistics vËn t¶i (lư­îc dÞch tõ tiÕng Nga) - Транспортная Логистика

Миротин Л.Б.

MADI 2005

TLTK

Gi¸o tr×nh Logistics c¬ b¶n (l­îc dÞch tõ tiÕng Nga) - Основы Логистики

Неруш Ю.М.

Проспект 2006

TLTK

Qu¶n trÞ Logistics c¬ b¶n (l­îc dÞch tõ tiÕng Anh)- Fundamental of Logistics Management

Douglas M. Lambert

McGraw Hill 1998

TLTK

152                    

Tổ chức giao thông đô thị

Tổ chức giao thông đô thị

Vò Anh TuÊn

néi bé, ch­ưa XB

BG

Đường đô thị và Tổ chức GT đô thị

Vò §×nh HiÒn

Trường ĐHGTVT2006

BG

Quy ho¹ch, Kü thuËt vµ Tæ chøc Giao th«ng

Bïi Xu©n CËy

NXB Gi¸o dôc 2012

TLTK

Qu¶n lý nhu cÇu giao th«ng (dÞch tõ tiÕng Anh)

Andrea Broaddus

GTZ 2009

TLTK

Kü thuËt giao th«ng (l­îc dÞch tõ tiÕng Anh) - Traffic Engineering

Roger P. Roess

PEARSON 2007

TLTK

Sæ tay H­íng dÉn ®iÒu khiÓn GT b»ng ®Ìn tÝn hiÖu (dÞch tõ tiÕng Anh) - RILSA

TU Darmstadt

TU Darmstadt 2007

TLTK

Sæ tay HÖ thèng GT vµ KiÓm so¸t GT (l­îc dÞch tõ tiÕng Anh) - Handbook of Transport Systems and Traffic Control

K. J. Button

PERGAMON 2001

TLTK

Điều khiển GT bằng đèn tín hiệu và thiết kế đường ô tô

NguyÔn Xu©n Vinh

§H Quèc gia TP. HCM 2003

TLTK

Tài liệu giảng dạy: Tổ chức Giao thông đô thị (lược dịch từ tiếng Nga) - Организация дорожного движения

Белоцерковская Б. И.

Транспорт 1995

TLTK

Giáo trình Tổ chức Giao thông (lược dịch từ tiếng Nga) - Организация  дорожного движения

Клинковштейн Г.И.

Транспорт 2002

TLTK

Trang thiết bị tổ chức điều khiển Giao thông (lược dịch từ tiếng Nga) - Технические средства организации дорожного движения

Клинковштейн Г.И.

Академкнига 2005

TLTK

Khảo sát trong tổ chức Giao thông (lược dịch từ tiếng Nga) - Исследования в дорожном движении

Врубель Ю.А.

БНТУ 2007

TLTK

Hệ thống tự động hóa điều khiển GT đô thị (lược dịch từ tiếng Nga) - Автоматизированные системы управления дорожным движением в городах

Петров В.В.

СибАДИ 2007

TLTK

153                    

Đánh giá hệ thống GTVT đô thị

Đánh giá hệ thống GTVT đô thị

Lª Thu HuyÒn, NguyÔn ThÞ B×nh

Nội bộ

BG

Transportation Decision Making - lược dÞch tõ tiÕng Anh

Kumares C. Sinha

Jokn Wiley & Son 2007

TLTK

154                    

Lập và quản lý dự án GTVT đô thị

Quản lý dự án GTVT

Bïi Ngäc Toµn

Trường ĐHGTVT2005

BG

Đánh giá dự án đầu tư GTVT

Vò Hång Tr­êng

Trường ĐHGTVT2001

BG

Dự án đầu tư và Quản lý dự án đầu tư trong GTVT

Ph¹m V¨n V¹ng

Trường ĐHGTVT2004

STK

Quản lý dự án GTVTĐT

TrÇn ThÞ Th¶o

néi bé, ch­ưa XB

BG

PMBOK 4 (lược dịch từ tiếng anh) - Project Management Body of Knowledge

Project management Institute

Project management Institute 2008

TLTK

Giáo trình Cơ bản về Quản lý dự án (lược dịch từ tiếng Nga) - Основы проектного управления

Разу М.Л.

Кнорус 2006

TLTK

155                    

Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng

Vận tải hành khách thành phố

Tõ Sü Sïa

Trư­êng §HGTVT 2004

BG

Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng

§inh ThÞ Thanh B×nh

néi bé, ch­ưa XB

BG

Bµi gi¶ng Quy ho¹ch vµ Qu¶n lý VTCC (dÞch tõ tiÕng Anh) - Public Transport Planning and Management

Malfred Boltze

TU Darmstadt 2012

GT

Lý thuyÕt vËn t¶i hµnh kh¸ch thµnh phè (l­îc dÞch tõ tiÕng Nga) - Теория городских пассажирских перевозок - Учебное пособие для вузов

Ефремов И.С.

Высшая школа 1980

TLTK

Giáo trình Vận tải đô thị (lược dịch từ tiếng Nga) - Городской транспорт - Учебник для Вузов

Ефремов И.С.

Юдин В.А. 1975

TLTK

Giáo trình Vận tải đô thị (lược dịch từ tiếng Nga) - Городской транспорт - Учебник для Вузов

Ефремов И.С.

Юдин В.А. 1975

TLTK

VËn t¶i ®« thÞ: VËn hµnh-Kinh tÕ vµ Qu¶n lý (luîc dÞch tõ tiÕng Anh) - Urban Trasit: Operations, Planning and Economics

Vukan R. Vuchic

Prentice Hall 1981

TLTK

VËn t¶i HK c«ng céng: HÖ thèng & C«ng nghÖ (luîc dÞch tõ tiÕng Anh) - Urban Public Transportation: System and Technology

Vukan R. Vuchic

Prentice Hall 1981

TLTK

156                    

Quản lý doanh nghiệp công cộng đô thị

Qu¶n lý doanh nghiÖp vËn t¶i

NguyÔn ThÞ Thùc

Trường ĐHGTVT 2002

BG

Quản lý doanh nghiệp dịch vụ công cộng đô thị

An Minh Ngäc

néi bé, chư­a XB

BG

Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ doanh nghiÖp

Hoµng Minh §ư­êng

§H KTQD 2005

STK

Qu¶n trÞ doanh nghiÖp dÞch vô

Ph¹m ThÞ Kim Ngäc

ĐHBK 2006

TLTK

157                    

Quy hoạch chi tiết cơ sở dịch vụ vận tải  ĐT

Quy hoạch chi tiết cơ sở dịch vụ vận tải đô thị

NguyÔn V¨n Trư­êng, §inh ThÞ Thanh B×nh

néi bé, ch­ưa XB

STK

Luận chứng KTKT và Thiết kế cơ sở SX vận tải

Tõ Sü Sïa

Trư­êng §HGTVT 2001

STK

158                    

TKMH QH chi tiết cơ sở dịch vụ vận tải ĐT

Thiết kế & XD bến xe khách & ga đường sắt (lược dịch từ tiếng Nga ) - Проектирование и строительство автобусных и железнодорожных станций

К. Херцер

Стройиздат 1985

Thiết kế cơ sở dịch vụ vận tải ô tô (lược dịch từ tiếng Nga ) - Проектирование предприятий автомобильного транспорта - Учебное пособие для студентов ВУЗов

Масуев М.А.

Издательский центр Академия 2007

Giáo trình Thiết kế công nghệ cơ sở dịch vụ VT và trạm BDSC ô tô (lược dịch từ tiếng Nga ) - Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания - Учебник для ВУЗов

Напольский Г.М.

Транспорт 1993

Giáo trình Thiết kế cơ sở dịch vụ vận tải ô tô (lược dịch từ tiếng Nga ) - Проектирование предприятий автомобильного транспорта - Учебник для ВУЗов

Болбас М.М.

Адукацыя i выхаванне 2004

159                    

Quy hoạch giao thông vận tải

Quy ho¹ch GTVT

NguyÔn V¨n §iÖp

Trư­êng §HGTVT 2004

BG

Quy ho¹ch GTVT

Vò Hång Tr­êng

Trư­êng §HGTVT 2001

BG

Quy ho¹ch ph¸t triÓn GTVT

NguyÔn Xu©n Hoµn

Tr­ưêng §HGTVT 1998

BG

Quy ho¹ch GTVT vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh GT

NguyÔn Xu©n Trùc

NXB Gi¸o dôc 2006

TLTK

Bµi gi¶ng Quy ho¹ch GTVT (dÞch tõ tiÕng Anh) - Transport Planning

Malfred Boltze

TU Darmstadt 2007

GT

Quy ho¹ch GTVT (l­îc dÞch tõ tiÕng Anh) - Transport Planning Handbook

John D. Edward

Prentice Hall 1992

TLTK

Quy ho¹ch vµ Kü thuËt GT (l­îc dÞch tõ tiÕng Anh) Transport Planning and Traffic Engineering

C. A. O'Flaherty

ELSAVIER 2006

TLTK

Kü thuËt vµ Quy ho¹ch GT (l­îc dÞch tõ tiÕng Anh) Transportation Engineering and Planning

C.S. Papacostas

PRENTICE HALL 2001

TLTK

Các phương pháp xác suất trong quy hoạch giao thông  (lược dịch từ tiếng Nga ) - Вероятные методы в проектировании  транспорта

Е. Венгерский

Транспорт 1981

TLTK

Tối ưu hóa mạng lưới GT (lược dịch từ tiếng Nga ) - Оптимизация транспортных сетей

Стебрин П.А.

Транспорт

TLTK

160                    

Quản lý đô thị

Qu¶n lý ®« thÞ

Nghiªm V¨n DÜnh

Trường ĐHGTVT, 2006

GT

Gi¸o tr×nh Qu¶n lý ®« thÞ

NguyÔn §×nh H­¬ng

§H KTQD 2003

TLTK

Qun lý ®« thÞ (L­îc dÞch tõ tiÕng Nga) - Управление в городском хозяйстве

Р. Ж. Сирадинов

Москва 2010

TLTK

Tæ chøc & qun lý ®« thÞ (L­îc dÞch tõ tiÕng Nga) - Организация и управление городским хозяйством

Грабовый П.Г.

Москва 2004

TLTK

161                    

Quy hoạch GTVT đô thị

Bµo gi¶ng Quy ho¹ch GTVT ®« thÞ (dÞch tõ tiÕng Anh) - Urban Transport Planning

KhuÊt ViÖt Hïng

néi bé,

BG

Bµo gi¶ng Quy ho¹ch GTVT ®« thÞ (dÞch tõ tiÕng Anh) - Urban Transport Planning

Malfred Boltze

TU Darmstadt 2007

GT

Bµi gi¶ng Quy ho¹ch m¹ng l­íi GT ®« thÞ

U«ng Ph­¬ng Lan

§H KiÕn tróc 2010

TLTK

Bµi gi¶ng Quy ho¹ch GT ®« thÞ

NguyÔn Cao Th¾ng

§H KiÕn tróc TP. HCM 2005

TLTK

Giáo trình Quy hoạch GT đô thị (lược dịch từ tiếng Nga) - Транспорстная Планировка городов: Учебник для ВУЗов

Лобанов Е.М.
Лобанов Е.М.

Транспорт, 1990

TLTK

Giáo trình Giao thông trong quy hoạch đô thị (lược dịch từ tiếng Nga) - Траспорт в планирока городов: Учебник для ВУЗов

Черепанов В.А.

Стройиздат 1982

TLTK

Các xu thế hiện đại trong quy hoạch & thiết kế mạng lưới GT đô thị  (lược dịch từ tiếng Nga ) - Современные тенденции проектирования и реконструкции улично-дорожных сетей городов

А. Ю. Михайлов

Наука 2004

TLTK

Quản lý tiếp cận mạng lưới đường phố  (lược dịch từ tiếng Nga ) - Управление доступом к улично-дорожной сети

А.В. Зедгенизов

Иркурский  государственный технический университет 2009

TLTK

162                    

Quy hoạch hạ tầng tiện ích đô thị

Hạ tầng kỹ thuật đô thị

Bùi Khắc Toàn

NXB Xây dựng 2009

TLTK

Bài giảng Quy hoạch tiện ích đô thị (lược dịch từ tiếng Nga) - Благоустройство городских территорий-Курс лекций

Пахнева О.В.

Транспорт 2008

TLTK

163                    

Điều tra - Dự báo trong QHGTVT

§iÒu tra trong Quy ho¹ch GTVT

Ph¹m V¨n V¹ng

Trường ĐHGTVT, 2003

BG

§iÒu tra trong QH GTVT ®« thÞ

NguyÔn Thanh Ch­¬ng

Trường ĐHGTVT, 2001

BG

Mét sè phư­¬ng ph¸p dù b¸o kinh tÕ ¸p dông trong GTVT

Cao Ngäc Ch©u

Trường ĐHGTVT, 1995

BG

§iÒu tra & dù b¸o trong QHGTVT

NguyÔn Thanh Tó, An Minh Ngäc

Nội bộ

BG

Gi¸o tr×nh §iÒu tra x· héi häc

TrÇn ThÞ Kim Thu

§H KTQD 2012

TLTK

Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra trong Quy ho¹ch GTVT (l­îc dÞch tõ tiÕng Anh) - Survey Method for Transport Planning

Richardson, Ampt & Meyburg

EUCALYPTUS PRESS 1995

TLTK

Sæ tay ®iÒu tra chuyÕn ®i (l­îc dÞch tõ tiÕng Anh) - The Travel Survey Manual

Bureau of Transportation Statistics and Federation Highway Administration

US Deparment of Transportation, Bureau of Transportation Statistics and Federation Highway Administration 2001

TLTK

Kü thuËt dù b¸o trong quy ho¹ch vïng & ®« thÞ (l­îc dÞch tõ tiÕng Anh) - Forecasting techniques for urban and regional Planning

Brian G. Field

UCL Press 1987

TLTK

164                    

Quy hoạch đô thị

Quy ho¹ch vµ x©y dùng ®« thÞ

NguyÔn ThÕ B¸

NXB X©y dùng 2005

TLTK

Bµi gi¶ng Quy ho¹ch ®« thÞ

T« V¨n Hïng

§H b¸ch khoa §N 2007

TLTK

Bµi gi¶ng Quy ho¹ch x©y dùng & ph¸t triÓn ®« thÞ

TrÇn §×nh HiÕu

Tr­êng §HKH HuÕ 2006

TLTK

Giáo trình Lý thuyết quy hoạch đô thị

Khương Văn Mười

ĐH kiến trúc TP. HCM 2006

GT

Quy hoạch XD đô thị cơ bản (lược dịch từ tiếng Nga) - Основы градостроительстьва-Учебное пообие

Л.В. Кашкина

Влад ок 2005

TLTK


Lượt xem: 3926
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng