Bộ môn Đường bộ

Thông tin về tên giáo trình và tài liệu tham khảo của các học phần thuộc Bộ môn Đường bộ

(Ngày đăng: 26/08/2014 14:39:59 Ngày cập nhật: 26/08/2014 14:39:59)


Để tiện cho việc tìm kiếm tài liệu đối với mỗi học phần, chúng tôi thống kê tên giáo trình và tài liệu tham khảo của các học phần thuộc Bộ môn như sau.TT

Tên môn học

Tên giáo trình; sách tham khảo

Tác giả

Nhà xuất bản, năm

Ghi chú

1

Thiết kế các yếu tố hình học đường ô tô

Thiết kế các yếu tố hình học đường ô tô

PGS.TS Bùi Xuân Cậy

NXB GTVT, 2007

2

Thiết kế nền mặt đường ô tô

Thiết kế nền mặt đường ô tô

PGS.TS Bùi Xuân Cậy

NXB GTVT, 2009

3

Khảo sát Thiết kế đường ô tô

Thiết kế đường ô tô, Tập 4

GS.TS Dương Học Hải

NXB Giáo dục, 2006

4

Bảo dưỡng sửa chữa đường ô tô

Bảo dưỡng sửa chữa đường ô tô

Th.S Vũ Đình Hiền

NXB GTVT, 2005

5

Chuyên đề đường ô tô

Chưa có

6

Tổ chức thi công và xí nghiệp sản xuất phụ

- Tổ chức thi công và các xí nghiệp phục vụ xây dựng đường ô tô

- Tổ chức thi công đường ô tô

PGS.TS Bùi Xuân Cậy

PGS.TS Nguyễn Guy Thập

KS. Nguyễn Ngọc Bích

PGS. Nguyễn Quang Chiêu

GS.TS Dương Học Hải

Trường ĐHGTVT, 1999

NXB GTVT, 2000

7

Xây dựng đường ô tô F.1

Xây dựng nền đường ô tô

PGS. Nguyễn Quang Chiêu

TS. Lã Văn Chăm

NXB GTVT, 2008

8

Xây dựng đường ô tô F.2

- Xây dựng mặt đường ô tô, Tập 1

- Xây dựng mặt đường ô tô, Tập 2

-  Xây dựng mặt đường ô tô

GS.TS Dương Học Hải

GS.TS Dương Học Hải

GS.TS Trần Đình Bửu

PGS. Nguyễn Quang Chiêu

PGS.TS Phạm Huy Khang

NXB Giáo dục, 2008

NXB Giáo dục, 2008

NXB GTVT, 1998

9

Đường Thành phố và tổ chức giao thông

- Đường Đô thị và Tổ chức giao thông

- Nút Giao thông

PGS.TS Bùi Xuân Cậy

PGS.TS Nguyễn Xuân Vinh

NXB GTVT, 2007

NXB GTVT, 1999

10

Thiết kế đường ô tô F.1

Thiết kế các yếu tố hình học đường ô tô

PGS.TS Bùi Xuân Cậy

NXB GTVT, 2007

11

Thiết kế đường ô tô F.2

Thiết kế nền mặt đường ô tô

PGS.TS Bùi Xuân Cậy

NXB GTVT, 2009

12

Thiết kế đường ô tô F.3

Thiết kế đường ô tô, Tập 4

GS.TS Dương Học Hải

NXB Giáo dục, 2006

13

Thiết kế đường ô tô

- Thiết kế các yếu tố hình học đường ô tô

- Thiết kế nền mặt đường ô tô

- Thiết kế đường ô tô, Tập 4

PGS.TS Bùi Xuân Cậy

PGS.TS Bùi Xuân Cậy

GS.TS Dương Học Hải

NXB GTVT, 2007

NXB GTVT, 2009

NXB Giáo dục, 2006

14

Cơ sở hạ tầng

- Thiết kế các yếu tố hình học đường ô tô

- Thiết kế nền mặt đường ô tô

- Thiết kế đường ô tô, Tập 4

PGS.TS Bùi Xuân Cậy

PGS.TS Bùi Xuân Cậy

GS.TS Dương Học Hải

NXB GTVT, 2007

NXB GTVT, 2009

NXB Giáo dục, 2006

15

Xây dựng đường ô tô

- Xây dựng nền đường ô tô

- Xây dựng mặt đường ô tô, Tập 1

- Xây dựng mặt đường ô tô, Tập 2

-  Xây dựng mặt đường ô tô

PGS. Nguyễn Quang Chiêu

TS. Lã Văn Chăm

GS.TS Dương Học Hải

GS.TS Dương Học Hải

GS.TS Trần Đình Bửu

PGS. Nguyễn Quang Chiêu

PGS.TS Phạm Huy Khang

NXB GTVT, 2008

NXB Giáo dục, 2008

NXB Giáo dục, 2008

NXB GTVT, 1998

16

Đường ô tô F.1

- Thiết kế các yếu tố hình học đường ô tô

- Thiết kế nền mặt đường ô tô

- Thiết kế đường ô tô, Tập 4

PGS.TS Bùi Xuân Cậy

PGS.TS Bùi Xuân Cậy

GS.TS Dương Học Hải

NXB GTVT, 2007

NXB GTVT, 2009

NXB Giáo dục, 2006

17

Đường ô tô F.2

- Xây dựng nền đường ô tô

- Xây dựng mặt đường ô tô, Tập 1

- Xây dựng mặt đường ô tô, Tập 2

-  Xây dựng mặt đường ô tô

PGS. Nguyễn Quang Chiêu

TS. Lã Văn Chăm

GS.TS Dương Học Hải

GS.TS Dương Học Hải

GS.TS Trần Đình Bửu

PGS. Nguyễn Quang Chiêu

PGS.TS Phạm Huy Khang

NXB GTVT, 2008

NXB Giáo dục, 2008

NXB Giáo dục, 2008

NXB GTVT, 1998

18

Môi trường trong xây dựng

Lượt xem: 3132
 Về trang trước      Về đầu trang