Bộ môn Điện, Điện tử

Thông báo V/v đề xuất, đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2017

(Ngày đăng: 31/03/2016 08:31:30 Ngày cập nhật: 31/03/2016 08:31:30)


Các Trưởng bộ môn triển khai thông báo đến các giảng viên của Bộ môn, tập hợp đề xuất, đăng ký của các cá nhân, thông qua tập thể bộ môn và gửi hồ sơ về về Ban KHCN-ĐN trước ngày 15/04/2016.

 
             Kính gửi các bộ môn,

  Ban TCHC đã chuyển đến các bộ môn thông báo số 154/TB-ĐHGTVT ngày 02/03/2016 của Nhà trường về việc đề xuất, đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2017.

Đề nghị các Trưởng bộ môn triển khai thông báo đến các giảng viên của Bộ môn, tập hợp đề xuất, đăng ký của các cá nhân, thông qua tập thể bộ môn và gửi hồ sơ về về Ban KHCN-ĐN trước ngày 15/04/2016. Bản điện tử được gửi về địa chỉ ttqhoa@utc2.edu.vn.

Hồ sơ được thực hiện theo tinh thần thông báo số 154/TB-ĐHGTVT nói trên. Riêng “Biên bản họp xét duyệt của HĐ KHĐT khoa, Cơ sở II” được thay thế bằng Biên bản họp xét duyệt của Bộ môn.  

Trân trọng./.

Ban KHCN-ĐN

Lượt xem: 3667
 Về trang trước      Về đầu trang