Thông báo mới

Thông tin công khai

(Ngày đăng: 12/01/2017 14:11:40 Ngày cập nhật: 17/01/2017 16:51:07)


Các nội dung công khai

        1. Cam kết chất lượng đào tạo của Trường năm học 2015-2016

        2. Thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm 2015-2016

        3. Thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hửu năm học 2015-2016

        4. Thông tin về cơ sở vật chất của Trường năm 2015-2016

        5. Thông tin về tài chính năm học 2015-2016

        6. Chiến lược phát triển Trường Đại học giao thông vận tải giai đoạn 2008- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030


Chuẩn đầu ra:

1. Chuẩn đầu ra Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông Khoa Công trình

2. Chuẩn đầu ra Ngành Kinh tế xây dựng

3. Chuẩn đầu ra Ngành Khai thác vận tải

Lượt xem: 816
 Về trang trước      Về đầu trang