Thông báo mới

Quyết định kỷ luật sinh viên

(Ngày đăng: 03/01/2017 14:50:30 Ngày cập nhật: 03/01/2017 14:50:30)


Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh;

Chi tiết xem kỹ File đính kèm !

File đính kèm:
        KY LUAT T1 - 2017.pdf     
Lượt xem: 1050
 Về trang trước      Về đầu trang