Tin tức khoa học công nghệ

Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên năm học 2015 - 2016

(Ngày đăng: 29/04/2016 10:14:10 Ngày cập nhật: 29/04/2016 10:14:11)


Kể từ năm học 2015-2016, Cơ ở II sẽ tổ chức nghiệm thu đề tài và tổng kết NCKH của sinh viên theo hình thức Hội nghị NCKH. Tên của Hội nghị là “Hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015 - 2016”.

Kể từ năm học 2015-2016, Cơ ở II sẽ tổ chức nghiệm thu đề tài và tổng kết NCKH của sinh viên theo hình thức Hội nghị NCKH. Tên của Hội nghị là “Hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015 - 2016”. Theo đó, Hội nghị NCKH của sinh viên năm học 2015-2016 sẽ bao gồm 2 phiên như sau:

Phiên tiểu ban: Tổ chức từ 7:30 đến 11:30 ngày thứ tư 11/5/2016 (tất cả các tiểu ban, sinh viên được nghỉ học để tham dự tại các tiểu ban).

            Có tất cả 07 tiểu ban: Đường bộ, Cầu hầm, Vận tải – Kinh tế, Điện – Điện tử, Cơ khí, Công trình (bao gồm cả đề tài của Bộ môn kết cấu), Cơ bản (bao gồm cả đề tài của bộ môn Ngoại ngữ). Các tiểu ban tiến hành nghiệm thu đề tài tại khu vực C2. Nhà trường sẽ có thông báo sau về phòng cụ thể cho các tiểu ban. Ngoài hội đồng nghiệm thu, các nhóm sinh viên thực hiện đề tài và giáo viên hướng dẫn, các bộ môn cần có phương án để huy động các sinh viên khác đến tham dự nhằm tạo không khí “ngày hội” NCKH của sinh viên.

- Trưởng các Bộ môn gửi danh sách dự kiến Hội đồng nghiệm thu (mỗi Hội đồng có 5 người gồm chủ tịch, thư ký và 3 ủy viên) của từng tiểu ban về Ban KHCN-ĐN trước 11 giờ 00 ngày 06/05/2015 và nhận các tài liệu liên quan tại Ban Khoa học Công nghệ – Đối ngoại vào chiều ngày 09/05/2015.

            - Trưởng các Bộ môn phân công giảng viên thu 03 quyển báo cáo tổng kết, 03 tóm tắt đề tài theo quy định và 02 đĩa CD chứa nội dung của báo cáo tổng kết, tóm tắt đề tài và mã nguồn (đối với các đề tài có lập trình) cho mỗi đề tài.

            - Chậm nhất 02 ngày làm việc sau khi tổ chức nghiệm thu, các tiểu ban nộp hồ sơ nghiệm thu kèm theo 02 quyển Báo cáo tổng kết, 02 tóm tắt đề tài và 02 đĩa CD cho mỗi đề tài (đã sửa đổi theo ý kiến của Hội đồng). Các tiểu ban phân thành 02 bộ, 01 bộ các quyển Báo cáo tổng kết, tóm tắt đề tài kèm đĩa CD để lưu tại thư viện, 01 bộ để lưu tại Ban KHCN-ĐN.

            - Mỗi tiểu ban đề xuất 01 đề tài xuất sắc nhất đại diện cho tiểu ban báo cáo tại Hội nghị tổng kết.

Phiên toàn thể: Tổ chức Hội nghị tổng kết NCKH sinh viên: 8h30 đến 11:00 ngày 18/05/2016, bao gồm các bước sau:

-         Các đề tài xuất sắc của các tiểu ban sẽ tham gia báo cáo,

-         Công bố quyết định khen thưởng, phát thưởng cho các đề tài đạt giải,

-         Phát giấy chứng nhận cho các sinh viên đã tham gia nghiên cứu khoa học.

(Sinh viên không đến tham dự mà không có lý do chính đáng xem như từ chối nhận giải thưởng và giấy chứng nhận).

Mỗi đề tài NCKH sinh viên cần chuẩn bị các tài liệu sau:

      1. Tóm tắt đề tài, theo mẫu: 03 bản.
      2. Báo cáo tổng kết, theo mẫu: 03 quyển.

     3. Đĩa CD chứa nội dung của báo cáo tổng kết và mã nguồn (đối với các đề tài có lập trình): 02 bản.

Giáo viên hướng dẫn có trách nhiệm hướng dẫn các nhóm sinh viên chuẩn bị các tài liệu nói trên theo quy định.

Ban KHCN-ĐN

File đính kèm:
        Mau.pdf     
Lượt xem: 2587
 Về trang trước      Về đầu trang